Materiały do pobrania

Kodeks Pracy

 

Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej - resuscytacja oraz wyposażenie apteczki

Maszyny - dostosowanie do minimalnych wymagań bezpieczeństwa

BHP - poradnik dla pracodawcy

 

Prawo Pracy - Poradnik dla pracodawcy, 2008

Wznowienie broszury przygotowanej przez Piotra Wojciechowskiego. Warto przypomnieć, że podstrona, na której broszura jest dostępna w Internecie, jest najczęściej odwiedzaną podstroną naszej witryny internetowej. Poradnik w formie pytań i odpowiedzi wyjaśnia problemy prawa pracy najczęściej podejmowane przez pracowników w kierowanych do inspekcji pracy zapytaniach. Pytania wraz z odpowiedziami zgrupowano w 8 rozdziałach dotyczących: stosunku pracy, dyskryminacji i mobbingu, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń, zasad odpowiedzialności pracownika, czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, uprawnień związanych z rodzicielstwem oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W uzupełnieniu: wzory pism procesowych w typowych sprawach pracowniczych. Również i ta broszura zapewne będzie służyć jako materiał pomocniczy wszystkim pracodawcom, którzy zechcą zdobyć dyplom Państwowej Inspekcji Pracy. Nowe wydanie 2008.

Pełny tekst publikacji w formacie pdf

 

Praktyczny poradnik prawa pracy dla pracownika

Poradnik w formie pytań i odpowiedzi wyjaśnia problemy prawa pracy najczęściej podejmowane przez pracowników w kierowanych do inspekcji pracy zapytaniach. 125 pytań-zagadnień zgrupowano w 8 rozdziałach dotyczących: stosunku pracy, dyskryminacji i mobbingu, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń, zasad odpowiedzialności pracownika, czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, uprawnień związanych z rodzicielstwem oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W uzupełnieniu: wzory pism procesowych w typowych sprawach pracowniczych.

Pełny tekst publikacji w formacie pdf

 

AKTY PRAWNE

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity).

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji.