Maszyny - dostosowanie do minimalnych wymagań bezpieczeństwa

Dostosowanie maszyn i urządzeń technicznych oraz lini technologicznych do minimalnych wymagań bezpieczeństwa pracy.

Przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników w czasie pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 ze zmianami z 2003 r. Nr 178, poz. 1745) nałożyły na pracodawców obowiązek dostosowania do dnia 1 stycznia 2006 r. maszyn i urządzeń użytkowanych na stanowiskach pracy do tzw. wymagań minimalnych.

Obowiązek ten dotyczy maszyn i innych urządzeń technicznych, narzędzi oraz instalacji użytkowanych podczas pracy, nabytych przed dniem 1 stycznia 2003r. Sprzęt roboczy stanowiący wyposażenie stanowisk pracy nabywany przez pracodawców po tym dniu, powinien spełniać wymagania minimalne określone przepisami w/w rozporządzenia.

Dopuszczenie przez pracodawcę do użytkowania na stanowiskach pracy maszyn i sprzętu roboczego niespełniającego wymagań minimalnych stanowi wykroczenie i może doprowadzić do wyłączenia maszyny z eksploatacji przez Państwową Inspekcje Pracy -

zobacz listę kontrolną.

Posiadając wieloletnie doświadczenie jesteśmy w stanie ocenić i dostosować do minimalnych wymagań każda maszynę, którą Państwo posiadacie, od prostej wiertarki stołowej po skomplikowane wielosegmentowe linie technologiczne.

Oto niektóre prace w trakcie oceny i wykonania dokumentacji:

  • Audyt i ocena stanu maszyny.
  • Ocena warunków technicznych obsługi.
  • Szczegółowa analiza cyklu pracy.
  • Analiza dostosowania do przepisów unijnych i Polskich Norm maszynowych.
  • Protokół dostosowania poszczególnych elementów maszyny do wymogów bezpieczeństwa obsługi.
  • Wykonanie dokumentacji dostosowania wraz ze zdjęciami.
  • Protokół stwierdzający zgodność i dopuszczenie do dalszej pracy.

 

Oferujemy Państwu korzystne ceny ustalane indywidualnie.

UWAGA !!! - ZOBACZ JAK UDZIELIĆ PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ.

 

Pytania i Odpowiedzi

 

Zobacz tabelę kategorii i ważność uprawnień UDT

Z tej tabeli zorientujesz się szybko jakie kategorie uprawnień przypisane są do urządzeń które cię interesują oraz w jakim okresie obowiązują.