Oferujemy Państwu wykonanie Oceny Ryzyka Zawodowego

RYZYKO ZAWODOWE

jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobie wykonywania pracy (PN-N-18001:2004) - często omawiane podczas szkolenia BHP.

Ocena ryzyka zawodowego

jest jednym z najczęściej kontrolowanych przez Państwową Inspecję Pracy oraz Sanepid obowiązków pracodawców wynikających z przepisów bhp.
Inspektorzy sprawdzają przede wszystkim, czy ocena jest sporządzona rzetelnie i zgodnie z definicją.

Zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 226, pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz zastosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

Poszczególne etapy Oceny Ryzyka Zawodowego:

  • Wymagania ogólne dla pomieszczenia, stanowiska pracy i pracownika.
  • Opis stanowiska pracy i stref zagrożenia.
  • Dokładna ocena spełnienia wymogów dla danego stanowiska.
  • Opis i ocena wszelkich zagrożeń mogących wystąpić na stanowisku pracy.
  • Oszacowanie ryzyka zawodowego dla danego stanowiska.
  • Opracowanie planu działań korygujących i/lub zapobiegawczych.
  • Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka.
  • Okresowa weryfikacja oceny ryzyka.

 

Ocenę Ryzyka Zawodowego wykonuje się dla stanowiska pracy (czyli dla wszystkich pracowników na danym stanowisku) a nie dla każdego pracownika z osobna. Wykonujemy ją zgodnie z normą PN N - 18002 : 2000 (dot. szacowania ryzyka wg skali trójstopniowej) oraz PN 80/Z 08052 (określa rodzaje zagrożeń).

Oferujemy Państwu wykonanie Oceny Ryzyka Zawodowego dla wszystkich stanowisk w Państwa firmie oraz sporządzenie pełnej dokumentacji.

 

Oferujemy również atrakcyjne ceny ustalane indywidualnie.

UWAGA !!! - ZOBACZ JAK UDZIELIĆ PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ.

 

Pytania i Odpowiedzi

 

Zobacz tabelę kategorii i ważność uprawnień UDT

Z tej tabeli zorientujesz się szybko jakie kategorie uprawnień przypisane są do urządzeń które cię interesują oraz w jakim okresie obowiązują.