Żurawie samojezdne - pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

Przygotowując się do egzaminu UDT sprawdź swoją wiedzę pozyskaną na kursie w Ośrodku Kształcenia Almat. Spokojnie i z zastanowieniem przeczytaj pytanie egzaminacyjne i następnie wytypuj prawidłową odpowiedź - nie śpiesz się !!! Następnie kliknij przycisk "odpowiedź" - sprawdź czy miałeś rację. Teraz najważniejsze - Żeby zaliczyć egzamin teoretyczny musisz zakreślić 11 włśniwych odpowiedzi z 15-tu - Masz na to 30minut - to bardzo dużo czasu - nie śpiesz się !!!

Żurawie samojezdne

Który z elementów nie wchodzi w skład układu hydraulicznego żurawia?
pompa, zamek hydrauliczny, filtr oleju
rozrusznik, zawór, silnik elektryczny
manometr, zawór zwrotny, odpowietrznik
wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
Zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny) w układzie hydraulicznym żurawia zapewnia ochronę przed:
nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym
skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
nieautoryzowanym uruchomieniem urządzenia
dzieleniem strumienia na poszczególne obwody układu hydraulicznego
Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?
zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny)
zawór powrotny
zawór upustowy
zawór bezpieczeństwa
Zawory zwrotne (zamki hydrauliczne) montuje się w układach:
mechanizmu podpór
mechanizmu podnoszenia
mechanizmu zmiany wysięgu
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym żurawia jest:
silnik hydrauliczny
pompa hydrauliczna
kompresor
sprężarka
Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym żurawia ma za zadanie:
zabezpiecza przed nadmiernym ciśnieniem
utrzymanie siłownika w stałej pozycji
zabezpiecza układ podnoszenia przed opadaniem
jest elementem zasilającym układ hydrauliczny
Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to:
zawór przelewowy, zawory zwrotno-dławiące
pompa, rozdzielacz, siłownik teleskopowania
silnik obrotu, blokada zerowa, zawór kulowy
rozdzielacz, zawory kulowe, odboje
Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza:
układ hydrauliczny oraz pompę przed uszkodzeniem za skutek wzrostu ciśnienia
przed przekroczeniem udźwigu nominalnego
przed utratą stateczności
przed niekontrolowanym ruchem żurawia
Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych żurawi samojezdnych:
zabezpieczają układ przed skutkami nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju w obwodach hydraulicznych
zabezpieczają przed nieuprawnioną obsługą - zamykają dostęp do rozdzielacza ruchów roboczych
zabezpieczają siłowniki przed skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
zamykają dostęp do kabiny operatora żurawia samojezdnego
Zawory zwrotne sterowane (zamki hydrauliczne):
są elementami roboczymi, służącymi do ograniczania niebezpiecznych ruchów roboczych żurawia
są elementami bezpieczeństwa, których zadaniem jest ograniczenie ciśnienia w danym układzie hydraulicznym podczas przeciążenia żurawia
są elementami roboczymi, których zadaniem jest blokowanie pozycji żuraw ia podczas przestojów żurawia z zawieszonym ładunkiem
są elementami bezpieczeństwa, których zadaniem jest odcięcie niekontrolowanego wypływu oleju z siłowników, podczas uszkodzenia (rozszczelnienia) elastycznych przewodów, doprowadzających olej do siłowników
Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w żurawiach przeprowadza się:
z ładunkiem nominalnym na wysokości około 1/2 wysokości podnoszenia
z załączoną pompą hydrauliczną, bez ładunku zawieszonego na haku
wychylając i przytrzymując dźwignię jednego z mechanizmu znajdującym się w skrajnym położeniu
odpowiedz b i c jest prawidłowa
Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu:
dławienia ciśnienia w poszczególnych obwodach
zabezpiecza układ przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
kieruje przepływ czynnika roboczego do poszczególnych obwodów
zabezpiecza pompę przed uszkodzeniem
Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym żurawia jest:
siłownik mechanizmu podnoszenia
silnik hydrauliczny
siłownik mechanizmu teleskopowania
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest:
zamek zwrotny sterowany
zawór dławiący
rozdzielacz hydrauliczny
zawór przelewowy
Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym żurawia:
utrzymuje nurnik siłownika podnoszenia w stałym położeniu
jest elementem ograniczającym udźwig nominalny w przypadku wystąpienia przeciążenia
zabezpiecza pompę hydrauliczną przed uszkodzeniem
spowalnia prędkość opuszczania podniesionego ładunku, w sytuacji gdy dojdzie do pęknięcia przewodu hydraulicznego
Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym żurawia, podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia, kieruje olej do:
zbiornika oleju
na zewnątrz układu hydraulicznego
wolnej sekcji rozdzielacza
akumulatora hydraulicznego
W którym miejscu montowane są zawory zwrotne sterowane (tzw. zamki hydrauliczne)?
na siłownikach
w pulpicie sterującym pracą podpór
bezpośrednio za pompą hydrauliczną
na rozdzielaczu hydraulicznym
Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala:
wytwórca urządzenia
konserwator
operator
eksploatujący
Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej:
maleje
wzrasta
temperatura nie ma wpływu na gęstość oleju
pozostaje bez zmian
Łącznik bezpieczeństwa STOP jest:
zabezpieczony przed przypadkowym zadziałaniem
umieszczony w miejscu łatwo dostępnym przez operatora
koloru czerwonego
odpowiedź b i c jest prawidłowa
Łącznik bezpieczeństwa STOP wyłącza:
działanie mechanizmów jazdy
działanie mechanizmów podnoszenia
działanie wiatromierza
odpowiedź a i b jest prawidłowa
W skład mechanizmu obrotu żurawia wchodzi:
silnik obrotu, hamulec obrotu, zawór zwrotno-dławiący, rozdzielacz sterujący mechanizmem obrotu
wysięgnik, hamulec, koło linowe, lina
silnik obrotu, zawór bezpieczeństwa , siłownik teleskopowania
hamulec, rozdzielacz kierunkowy, kryza, przewody hydrauliczne
W skład mechanizmu podnoszenia żurawia wchodzi:
silnik obrotu, hamulec obrotu, zawór zwrotno-dławiący, rozdzielacz
wysięgnik, hamulec wciągarki, koła linowe, lina, hak
silnik obrotu, zawór bezpieczeństwa , siłownik teleskopowania
układ napędowy, rozdzielacz kierunkowy, kryza, przewody hydrauliczne
Moment wywracający żurawia wzrasta:
wraz ze wzrostem masy przeciwwagi
wraz ze wzrostem wysięgu
gdy masa ładunku maleje
przy słabym wietrze
W przypadku gdy moment ustalający jest większy od momentu wywracającego:
żuraw może utracić stateczność
wzrasta wartość maksymalnego udźwigu żurawia
żuraw zachowuje stateczność
nastąpi obrót wysięgnika żurawia
Moment ustalający żurawi samojezdnych:
jest stały
zależy od rozstawienia podpór
zależy od masy przeciwwagi
odpowiedź b i c jest prawidłowa
Rozstawione podpory żurawia samojezdnego:
zwiększają stateczność
znacznie zwiększają wysokość podnoszenia
uniemożliwiają pracę w pobliżu wykopów
zmniejszają stateczność
Kolumna obrotowa żurawia:
służy do zmiany wysięgu
ogranicza pole pracy żurawia
służy do podnoszenia ładunków
umożliwia obracanie wysięgnika względem osi pionowej
Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?
wysięg to parametr techniczny a wysięgnik to element konstrukcji
wysięg i wysięgnik określają to samo
wysięg to element bezpieczeństwa a wysięgnik to element konstrukcji
wysięgnik posiada konstrukcję blachownicową, a wysięg kratownicową
Zmiana wysięgu może być realizowana przez:
mechanizm podnoszenia i opuszczania wysięgnika
mechanizm obrotu
mechanizm teleskopowania
odpowiedzi a i c są prawidłowe
Wysięgnik teleskopowy żurawia:
posiada mechaniczny układ zmiany wysięgu
składa się z kilku członów
umożliwia bezpieczną pracę przy liniach elektroenergetycznych
odpowiedź a i b jest prawidłowa
Wykres udźwigów żurawia przedstawia zależność:
masy podnoszonego ładunku od prędkości wiatru
masy podnoszonego ładunku od wysięgu i wysokości podnoszenia
wysokości podnoszenia ładunku od wysięgu
wysięgu od prędkości wiatru
Wysięgnik pomocniczy żurawia samojezdnego:
zwiększa udźwig żurawia
umożliwia pracę przy silnym wietrze
nie ma wpływu na parametry pracy żurawia
zwiększa wysokość podnoszenia żurawia
Na stateczność żurawia samojezdnego ma wpływ:
rodzaj i pochylenie podłoża
sposób rozstawienia podpór
ciężar ładunku
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Udźwig żurawia zmienia się w zależności od:
długości wysięgu
rodzaju olinowania
kąta pochylenia wysięgnika
wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Przedstawiony rysunek pokazuje:
stan poziomu paliwa w zbiorniku
prędkość obrotową silnika
wskazania ogranicznika obciążenia
wielkość podnoszonego ciężaru

Przedstawiony rysunek określa wskazania:
pracy żurawia z wysięgnikiem dodatkowym
wysokości podnoszenia
wartość osiągniętego wysięgu
odpowiedź a i c jest prawidłowa

Przedstawiony rysunek określa wskazania:
określające długość wysięgnika
wartość osiągniętego wysięgu
minimalnej odległości wysięgnika od linii elektroenergetycznych
wartości wysunięcia podpór

Przedstawiony symbol graficzny określa:
neutralne położenie dźwigni sterowniczych
prędkość obrotową silnika wyrażona w n/min
ilość pasm lin zblocza hakowego
ilość warstw lin na bębnie linowym

Który z symboli określa ilość pasm lin zbloczy hakowych?
A, B
A, C
C
B, C

Przedstawiony rysunek określa wskazania:
wartości przenoszonych obciążeń przez poszczególne sekcje wysięgnika
określające wartość aktualnego momentu ustalającego
stopień wysunięcia poszczególnych sekcji wysięgnika
ogranicznika obciążenia

Przedstawiony rysunek określa wskazania:
wartość maksymalnego udźwigu żurawia
aktualny czas pracy żurawia wynoszący 21h
wielkość podnoszonej aktualnie masy
wartość masy balastu

Przedstawiony symbol graficzny informuje operatora o:
toczących się kołach jezdnych żurawia
możliwości pracy żurawia w pełnym zakresie obrotu
załączenie urządzenia rozruchowego silnika napędowego
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Przedstawiony rysunek informuje operatora o:
drugiej pozycji wychylenia dźwigni sterującej z czterech stopniowej skali
ilości pasm lin zblocza hakowego
średniej prędkości wiatru
aktualnej prędkości wiatru

Przedstawiony rysunek informuje operatora o:
aktualnej wysokości podnoszenia
aktualnej masie podnoszonego ładunku
maksymalnym udźwigu żurawia
masie balastu

Przedstawiona informacja wyświetlana na pulpicie sterującym informuje operatora o:
zewnętrznej temperaturze powietrza
temperaturze płynu chłodzącego
ciśnieniu oleju hydraulicznego
temperaturze oleju hydraulicznego

Paląca się kontrolka informuje operatora o:
braku ciągłości elektrycznej w instalacji oświetleniowej
załączonej wciągarce nawijania liny na bęben
załączenie się świec żarowych w fazie rozruchu silnika
załączenie mechanizmu teleskopowania wysięgnika prędkość - 1

Wychylenie dźwigni w kierunku 2 (zgodnie z rysunkiem) powoduje:
załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika
załączenie mechanizmu teleskopowania w kierunku "zwiększenia wysięgu"
załączenie mechanizmu obrotu w kierunku "prawo"
załączenie mechanizmu podnoszenia haka

Wychylenie dźwigni w kierunku 1 (zgodnie z rysunkiem) powoduje:
załączenie mechanizmu podnoszenia haka "góra"
załączenie mechanizmu obrotu w kierunku "w prawo"
załączenie mechanizmu obrotu w kierunku "w lewo"
załączenie mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra"

Wychylenie dźwigni w kierunku 6 (zgodnie z rysunkiem) powoduje:
załączenie mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra"
załączenie mechanizmu obrotu w kierunku "w prawo"
załączenie mechanizmu podnoszenia w kierunku "dół"
załączenie mechanizmu teleskopowania w kierunku "zwiększenia wysięgu"

Wychylenie dźwigni w kierunku 7 (zgodnie z rysunkiem) powoduje:
załączenie mechanizmu podnoszenia haka
załączenie mechanizmu opuszczania wysięgnika
załączenie mechanizmu obrotu w kierunku "lewo"
załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika

Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o:
aktualnym wypoziomowaniu żurawia
dokładności odkładania ładunku
stopniu wychylenia dźwigni sterowniczych
stopniu wychylenia dźwigni sterowniczej

Praca żurawiem samojezdnym z pękniętą podporą jest:
zabroniona, w przypadku wykrycia pęknięcia należy niezwłocznie przerwać pracę
dozwolona, do momentu przyjazdu konserwatora i stwierdzenia pęknięcia
dozwolona, dla pęknięć nie dłuższych niż 3 mm
dozwolona, o ile pęknięcie występuje tylko najednej podporze
Gdzie w żurawiu znajduje się wyłącznik STOP?
przy lewej podporze tylnej
za kabiną operatora
w kabinie kierowcy
na stanowisku sterowania
Jakie parametry podane są na diagramie udźwigu żurawia?
wysokość podnoszenia, wysięg, udźwig
środek ciężkości ładunku, wysokość podnoszenia
wysięg, moment roboczy, kąt obrotu
moment roboczy, wysokość podnoszenia, wysięg
Blokada transportowa podpór żurawi służy do:
zabezpieczenia przed nadmiernym zluzowaniem lin
zabezpieczenia przed jazdą z niezłożonymi elementami żurawia
zabezpieczenia przed wysunięciem podpór podczas jazdy żurawiem
zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem
Synchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza:
wszystkie segmenty teleskopu wysuwają się jednocześnie i równomiernie
wysięgnik teleskopowany jest przy pomocy dodatkowej pompy hydraulicznej zsynchronizowanej z pompą główną
elementy teleskopu wysuwają się kolejno, pojedynczo
odpowiedź a i b jest prawidłowa
Asynchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza:
wysuw poszczególnych sekcji sterowany jest przez operatora
żuraw może pracować na różnym poziomie wysunięcia poszczególnych sekcji
wszystkie segmenty teleskopu wysuwają się jednocześnie
odpowiedź a i b jest prawidłowa
Zabezpieczenia stosowane w hakach żurawi samojezdnych to:
ogranicznik udźwigu, łącznik krańcowy wysokości podnoszenia, zabezpieczenie nakrętki haka
zamek hydrauliczny, łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia
zapadka haka, zabezpieczenie nakrętki haka przed odkręceniem
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Graniczne parametry zużycia haka określa:
konserwator
eksploatujący
operator
producent żurawia/haka
O ile wytwórca nie określi inaczej, dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi:
5%
3%
10%
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
O ile wytwórca nie określi inaczej, dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wynosi:
2%
5%
10%
15%
Stan techniczny haka określa się na podstawie:
daty produkcji
ilość karbów
oględzin i pomiarów
ilości przepracowanych cykli
W celu regeneracji haka można:
spawać pęknięte fragmenty
napawać drobne ubytki
podgrzewać i prostować
zeszlifować łagodne zadziory
Karta haka to:
dokument potwierdzający zgodność z wzorcem
dokument wypełniany przezInspektora UDT
dokument kontroli zużycia haka
dokument wypełniany przez jednostkę notyfikowaną
Wysięgnik pomocniczy montowany w niektórych żurawiach samojezdnych to:
dodatkowy wysięgnik zwiększający stateczność żurawia
dodatkowy wysięgnik służący do stabilizacji ładunków o dużych gabarytach
element konstrukcji służący do zwiększania rozpiętości podpór
dodatkowy element wysięgnika montowany mechanicznie w celu zwiększenia długości wysięgnika głównego
Podpora żurawia to:
konstrukcja służąca do podniesienia pojazdu podczas wymiany ogumienia
element służący do podparcia wysięgnika żurawia
element umożliwiający pracę żurawia na grząskim gruncie
konstrukcja połączona z podstawą żurawia lub pojazdem, która zapewnia jego stateczność
Ogranicznik obciążenia nie zabezpiecza przed:
przeciążeniem konstrukcji
rozkołysaniem ładunku
utratą stateczności
podniesieniem ładunku przekraczającego dopuszczalny udźwig
Urządzenia sterownicze po zwolnieniu nacisku powinny:
powracać do pozycji wyjściowej tylko po przesterowaniu przez operatora
automatycznie powrócić do pozycji wyjściowej
pozostać w pozycji zasterowanej
automatycznie umożliwić dokończenie zasterowanego ruchu
Podstawową różnicą miedzy żurawiem samojezdnym a przenośnym jest to, że:
żuraw samojezdny stanowi integralną część pojazdu, natomiast żuraw przenośny może zmieniać miejsce instalacji
żuraw samojezdny posiada osobną kabinę do sterowania
żuraw samojezdny posiada większe parametry techniczne takie jak udźwig czy wysokość podnoszenia
żurawie przenośne mogą być sterowane drogą radiową a samojezdne tylko przewodowo
Co to jest "krawędź wywrotu"?
element konstrukcyjny wyznaczony przez projektanta żurawia
skrajna krawędź podstawy żurawia
element zabezpieczający przed skutkami wywrotu
linia wyznaczona przez punkty podparcia żurawia
Diagram udźwigu żurawia jest to:
piktogram określający datę dopuszczenia żurawia do eksploatacji
protokół z badania żurawia sporządzony przez inspektora UDT
tester służący do sprawdzenia działania urządzeń zabezpieczających
opracowany przez producenta żurawia wykres lub tabela, za pomocą której przedstawiono zależność wartości udźwigu żurawia od wartości wysięgu
Liny mechanizmów podnoszenia żurawi samojezdnych zbudowane są z:
2 rdzeni głównych, splotek oraz drutów
rdzenia głównego oraz drutów
rdzenia, splotek oraz drutów
tylko rdzenia
Kryteria zużycia lin to między innymi:
zmniejszenie średnicy zewnętrznej
korozja
ilość pękniętych drutów
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Pęknięta splotka liny żurawia powoduje, że:
należy natychmiast przerwać eksploatację żurawia
można pracować tylko do czasu wymiany liny na nową
można pracować tylko pod warunkiem, że pozostałe splotki nie zostały uszkodzone
można pracować pod warunkiem zmniejszenia masy podnoszonych ładunków o połowę
Dopuszczalną ilość pękniętych drutów w linach układu podnoszenia określa:
inspektor UDT
konserwator
producent
dyrektywa maszynowa
W przypadku stwierdzenia nadmiernej ilości pękniętych drutów w linie operator:
może kontynuować pracę pod warunkiem zmniejszenia ciężaru podnoszonych ładunków
przerywa pracę żurawia
powiadamia przełożonego o stwierdzonej niezgodności
odpowiedź b i c jest prawidłowa
Żurawiem samojezdnym nie jest żuraw z rysunków:
1 i 2
1 i 4
2 i 3
3 i 4

W jaki sposób zabezpiecza się haki przed wypadnięciem ze zblocza?
pierścieniem Segera wykonanym z aluminium
pierścieniem Segera wykonanym z miedzi
nakrętką z zawleczką
połączeniem spawanym
Jak nazywa się element żurawia zabezpieczający przed zderzeniem zblocza hakowego z głowicą wysięgnika?
łącznik krańcowy podnoszenia
zderzak zblocza
ogranicznik udźwigu
ochraniacz głowicy
Które zabezpieczenia nie występują w żurawiach samojezdnych?
wyłączniki krańcowe
kleszcze przeciwwiatrowe
ogranicznik obrotu
ogranicznik udźwigu
Które zabezpieczenia nie występują w żurawiach samojezdnych?
zawór przelewowy
łapy oporowe
ogranicznik obrotu
wyłącznik krańcowy
Wciągarka mechanizmu podnoszenia żurawi samojezdnych zbudowana jest z:
silnik, hamulec, sprzęgło, bęben kablowy, przekładnia
silnik, sprzęgło wraz z hamulcem, bęben kablowy
silnik, sprzęgło, hamulec, bęben linowy, przekładnia
silnik wraz z hamulcem, bęben linowy bez przekładni
Jakie zabezpieczenia są stosowane w budowie żurawi samojezdnych?
mechaniczne
elektryczne
hydrauliczne
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Zadziałanie wyłącznika krańcowego w kierunku góra w mechanizmie podnoszenia żurawia oznacza:
koniec liny na bębnie wciągarki
maksymalną ilość warstw liny na bębnie wciągarki
osiągnięcie przez zblocze hakowe skrajnego górnego położenia
brak możliwości opuszczenia ładunku
Poprawnie działający łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka w kierunku dół zabezpiecza przed:
zluzowaniem się liny na skutek opadnięcia haka na podłoże
rozwinięciem (odwinięciem) się liny z bębna
krzyżowaniem się kolejnych warstw rozwijanej liny
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Poprawnie działający łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka w kierunku góra powinien:
wyłączyć ruch teleskopowania wysięgnika w kierunku zmniejszenia wysięgu
wyłączyć ruch teleskopowania wysięgnika w kierunku zwiększenia wysięgu
wyłączyć ruch mechanizmu podnoszenia w kierunku góra
odpowiedź b i c jest prawidłowa
Poprawnie działający łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka w kierunku góra powinien:
wyłączyć mechanizm podnoszenia w kierunku góra
wyłączyć ruch teleskopowania wysięgnika w kierunku zwiększenia wysięgu
wyłączyć mechanizm opuszczenia wysięgnika
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Po zadziałaniu łącznika krańcowego podnoszenia haka, zostają wyłączone ruchy:
opuszczania wysięgnika
podnoszenie haka
wysuwanie wysięgnika teleskopowego
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Które ruchy żurawia zostaną wyłączone po zadziałaniu łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?
ruch podnoszenia haka oraz ruch teleskopowania wysięgnika w kierunku zmniejszania wysięgu
ruch opuszczania haka oraz ruch teleskopowania wysięgnika w kierunku zwiększania wysięgu
ruch podnoszenia haka oraz ruch teleskopowania wysięgnika w kierunku zwiększania wysięgu
ruch podnoszenia haka oraz ruch obrotu żurawia
Wyłącznik krańcowy odwinięcia liny z bębna wciągarki ma za zadanie:
zapewnić pozostawienie odpowiedniej ilości zwojów liny na bębnie
zablokować wszystkie ruchy żurawia pogarszające jego stateczność
zablokować ruch haka w kierunku góra
zablokować ruch haka w kierunku góra oraz ruch opuszczania wysięgnika
Poprawnie działający ogranicznik obciążenia żurawia, w momencie jego przeciążenia powoduje:
wyłączenie ruchu opuszczania wysięgnika
wyłączenie ruchu teleskopowania wysięgnika w kierunku zmniejszania wysięgu
wyłączenie mechanizmu podnoszenia haka w kierunku góra
odpowiedź a i c jest prawidłowa
Poprawnie działający ogranicznik obciążenia żurawia, w momencie jego przeciążenia powoduje:
wyłączenie ruchu mechanizmu teleskopowania w kierunku zwiększenia wysięgu
wyłączenie ruchu mechanizmu teleskopowania w kierunku zmniejszania wysięgu
wyłączenie mechanizmu opuszczana haka
wyłączenie ruchu mechanizmu podnoszenia podpór
Poprawnie działający ogranicznik obciążenia żurawia, w momencie jego przeciążenia powoduje:
wyłączenie ruchów pogarszających stateczność żurawia
załączenie sygnalizacji informującej operatora o przeciążeniu
umożliwia załączenie ruchów poprawiających stateczność żurawia
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Czy operator może sprawdzić ogranicznik obciążenia w żurawiu samojezdnym?
nie, bo wiąże się to z przeciążaniem urządzenia
tak, ale tylko w obecności inspektora BHP
tak, zgodnie z instrukcją eksploatacji
tak, ale tylko w obecności przełożonego
Sprawdzanie wyłącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia wykonujemy:
z ładunkiem nominalnym
z ładunkiem zbliżonym do nominalnego
z ładunkiem wynikającym z tabeli udźwigu dla danego wysięgu
bez ładunku
Praca żurawie samojezdnym podczas burzy jest:
dopuszczalna, pod warunkiem opadów nie ograniczających widoczności
kategorycznie zabroniona
dopuszczalna, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody od eksploatującego
dopuszczalna, o ile nie jest przekroczona graniczna prędkość wiatru dla danego żurawia
Minimalna temperatura, po przekroczeniu której żurawiem nie można pracować:
jest uzależniona od wartości przenoszonych ładunków
wynosi -15°C
jest określona w parametrach technicznych pracy żurawia i jest wskazana w instrukcji eksploatacji
zależy wyłącznie od rodzaju zastosowanego oleju hydraulicznego
Prędkość wiatru, po przekroczeniu której praca żurawiem jest zabroniona:
wynosi 14 m/s
wynosi 18 m/s
jest określona w instrukcji eksploatacji
uzależniona jest od umiejętności operatora
Zmiana długości wysięgnika żurawia z zaczepionym na haku ładunkiem:
jest niedopuszczalna w każdym przypadku
zawsze jest dopuszczalna
jest dopuszczalna, o ile wynika to z instrukcji eksploatacji żurawia
jest dopuszczalna z maksymalnym ładunkiem, jeśli żuraw pracuje w pozycji "na tył"
Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia może mieć wpływ:
ilość pasm liny
rodzaj zainstalowanego zblocza
konfiguracja i masa przeciwwagi wysięgnika
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia może mieć wpływ:
rodzaj zainstalowanego wysięgnika dodatkowego
szerokość rozsunięcia podpór
konfiguracja i masa przeciwwagi wysięgnika
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia może mieć wpływ:
rodzaj podłoża, na którym rozstawiony jest żuraw
szerokość rozsunięcia podpór
temperatura oleju hydraulicznego
ciśnienie w oponach pojazdu
Zmiana konfiguracji żurawia poprzez zmianę balastu ma wpływ na:
prędkości ruchów roboczych
długość wysięgnika
kąt obrotu żurawia
udźwig żurawia
Po zmianie masy przeciwwagi operator powinien:
zmienić masę zblocza hakowego
zastosować inną linę w mechanizmie podnoszenia
wprowadzić zmiany w parametrach ogranicznika obciążenia
zgasić i ponownie uruchomić silnik
Wraz ze wzrostem ilości pasm liny w mechanizmie podnoszenia:
maleje prędkość podnoszenia
maleje udźwig żurawia
wzrasta wysięg żurawia
wzrasta prędkość podnoszenia
Układanie podkładów pod podpory żurawia:
zwiększa udźwig żurawia
nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy żurawia
zwiększa powierzchnię nacisku wywieranego przez podpory na podłoże
jest zabronione
Maksymalne nachylenie podłoża, na którym rozstawiany jest żuraw nie może przekraczać:
5,5°
wartości określonej w instrukcji obsługi
Przed rozstawieniem żurawia w nowym miejscu pracy operator powinien:
zapoznać się z rodzajem podłoża na którym ma pracować żuraw
zweryfikować nośność podłoża
sprawdzić miejsce pracy pod kątem możliwości wystąpienia studzienek i niewidocznych kanałów w podłożu
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od:
głębokości wykopu
siły wiatru
odpowiedniej widoczności
doświadczenia operatora
Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od:
rodzaju podłoża
warunków atmosferycznych
głębokości wykopu
odpowiedź a i c jest prawidłowa
Rozstawienie żurawia przy krawędzi wykopu:
jest możliwe za zgodą kierownika budowy
jest możliwe przy słabym wietrze
nie wpływa na bezpieczną pracę żurawia
jest dopuszcza lne pod warunkiem zachowania bezpiecznej odległości od krawędzi wykopu
Bezpieczna odległość żurawia od linii elektroenergetycznej:
jest stała i wynosi 20 m
zależy od wartości napięcia linii
maleje przy wysokich słupach
zależy od wilgotności powietrza
Jaka jest minimalna bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 KV?
3 m
5 m
15 m
20 m
Jaka jest minimalna bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 30 do 110 KV?
3 m
10 m
15 m
30 m
Jaka jest minimalna bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 15 do 30 KV?
5 m
10 m
15 m
20 m
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych:
wymiar A
wymiar B
wymiar C
wymiar D

Eksploatacja żurawia w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości granicznej jest?
zawsze zabroniona
dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z dysponentem sieci
dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z UDT
dozwolona pod warunkiem operowaniem żurawia ze zmniejszonymi prędkościami pracy
Podczas podnoszenia i przemieszczania ładunków jest niedopuszczalne:
przemieszczanie ładunków nad pojazdami
przemieszczanie ładunku nad obiektami budowlanymi
przemieszczanie ładunków nad maszynami
przemieszczanie ładunków nad osobami
Podnoszenie ładunków o masie większej niż udźwig dopuszczalny jest :
dozwolone gdy masa ładunku jest większa od udźwigu nominalnego o nie więcej niż 20%
dozwolone gdy nie ma możliwości przeniesienia ładunku dzieląc go na mniejsze części
gdy czas podnoszenia jest krótszy od czasu pojedynczego cyklu roboczego
zabronione
O ile wytwórca nie określi inaczej, próbę zamków hydraulicznych w żurawiach ze sterowaniem bezpośrednim należy wykonać:
przy wyłączonej pompie hydraulicznej wychylając dźwignie rozdzielacza
podczas pracy siłownika obserwując pracę zaworu
przy maksymalnym wysunięciu siłownika wychylając i przytrzymując dźwignie rozdzielacza
podczas opuszczania i podnoszenia sprawdzić czy ciśnienie w układzie hydraulicznym nie zmienia się
Podczas rozładunku materiałów z przyczepy samochodu operator ma obowiązek upewnić się czy:
masa podnoszonych ładunków nie przekracza wartości dopuszczalnych wynikających z diagramu udźwigu
pasy zabezpieczające ładunek na czas transportu samochodem są odczepione
samochód z którego podejmowany jest ładunek jest zabezpieczony przed przemieszczeniem
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Przed podjęciem prac rozładunkowych operator żurawia ma obowiązek:
zapoznać się z wielkością podejmowanych mas ładunków
sprawdzić, czy wykorzystywany osprzęt dodatkowy jest odpowiedni do przenoszonych ładunków
sprawdzić czy w strefie pracy żurawia nie przebywają osoby nieupoważnione
wszystkie odpowiedzi są poprawne
W których miejscach przebywanie hakowych jest niedozwolone?
pod uniesionym/wiszącym/podnoszonym ładunkiem
w kabinie operatora podczas procesu transportu ładunków
na wiszącym/podnoszonym ładunku
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Podnoszenie ładunków hakiem żurawia bez osprzętu dodatkowego (zawiesi) jest:
zabronione
dopuszczalne, gdy rozmiary haka są odpowiednie i hak jest nieobrotowy
dopuszczalne, gdy element podnoszony jest wyposażony w specjalne ogniwo transportowe
jest dopuszczalne pod warunkiem zmniejszenia udźwigu o połowę
Eksploatacja żurawia z hakiem nieposiadającym zabezpieczenia gardzieli haka jest:
zabroniona
dopuszczalna na odpowiedzialność operatora
dopuszczalna pod warunkiem pracy ze zmniejszonymi prędkościami
dopuszczalna na odpowiedzialność osoby zlecającej transport ładunku
Podczas oceny stanu technicznego żurawia, przed rozpoczęciem pracy operator:
dokonuje oceny stanu w zakresie zgodnym z zapisami instrukcji eksploatacji
wykonuje próby z przeciążeniem 125%
w przypadku negatywnej oceny stanu technicznego odmawia rozpoczęcia pracy
odpowiedź a i c jest prawidłowa
Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy operator:
sprawdza stan techniczny wyposażenia żurawia
dokonuje oceny wizualnej stanu technicznego żurawia
wykonuje próby ruchowe bez obciążenia i z obciążeniem
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego operator:
wykonuję próbę działania zaworu przelewowego
sprawdza stan lepkości oleju hydraulicznego
sprawdza szczelność wewnętrzną i zewnętrzną układu
odpowiedź a i c jest prawidłowa
Praca żurawiem ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się:
„skokowym", przerywanym ruchem siłowników układu podnoszenia
brakiem realizacji wykonania zadanych ruchów mechanizmu podnoszenia
głośną pracą pompy hydraulicznej
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
"Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia może być spowodowany:
zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym
nadmierną korozja gładzi tłoków
uszkodzoną sekcją rozdzielacza sterującego
uszkodzonym przewodem hydraulicznym zasilającym siłownik podnoszenia
Nieszczelność w układzie hydraulicznym żurawia może objawiać się:
wyciekiem zewnętrznym
niekontrolowanym opadaniem ładunku
niekontrolowanym wsuwaniem się podpór
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza:
zawsze przed rozpoczęciem pracy
1 raz w miesiącu
zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji
zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z badań okresowych
O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalna dopuszczalna wartość wsunięcia się podpory podczas próby szczelności wynosi:
10 mm
4 mm
2% maksymalnego wysięgu żurawia
4% udźwigu nominalnego wyrażone w mm
Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterowniczego żurawia operator sprawdza :
poprawność oznaczeń przycisków sterowniczych
poprawność oznaczeń dźwigni sterowniczych
czytelność ekranów i wskaźników
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Niebezpieczne ruchy żurawia, które są wyłączane w przypadku przeciążenia to:
podnoszenie ładunku
teleskopowanie - wysuwanie wysięgnika
pochylanie wysięgnika powodujące wzrost wysięgu żurawia
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność żurawia:
jest niezmienna ponieważ stateczność żurawia zależy wyłącznie od masy podnoszonego ładunku
jest niezmienna ponieważ współczynnik stateczności zależy wyłącznie od wysięgu żurawia
jest zmienna ponieważ zmienia się odległość usytuowania układu wysięgnikowego i ładunku od krawędzi wywrotu
jest niezmienna ponieważ stateczność żurawia zależy wyłącznie od masy pojazdu i żurawia
Bezpośrednio po zakończeniu pracy, operator żurawia ma obowiązek:
sprawdzić stan oleju w silniku
sprawdzić temperaturę rozdzielacza
zakonserwować linę żurawia
wyjąć kluczyk i zabezpieczyć go przed dostępem przez osoby nieupoważnione
Nadmiernie rozbujany (rozkołysany) ładunek może spowodować:
zerwanie liny nośnej
zerwanie liny wewnątrz wysięgnikowej
utratę stateczności żurawia, ponieważ wzrasta moment wywracający wywoływany siłą boczną rozkołysanego ładunku
uszkodzenie układu hydraulicznego żurawia
Informację dotyczącą masy przeciwwagi w zależności od danej wersji montażowej żurawia zawiera:
dziennik konserwacji
przepisy UDT
właściwa tabela udźwigów żurawia
norma przedmiotowa
Obowiązkiem operatora żurawia jest:
przestrzeganie przepisów UDT
przestrzeganie przepisów BHP
przestrzeganie zaleceń instrukcji eksploatacji żurawia
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Na udźwig żurawia ma wpływ:
ilość pasm liny mechanizmu podnoszenia
liczba warstw liny na bębnie mechanizmu podnoszenia
sposób mocowania haka w zbloczu hakowym
zastosowanie nieobrotowego haka dwurożnego
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
praca w pełnym zakresie obrotu
maksymalny udźwig 11,4 t
maksymalny wysięg 14,0 m
wszystkie odpowiedzi są poprawne

Wskazane w przedstawionym diagramie parametry udźwigu żurawia są możliwe do zastosowania przy zabalastowaniu żurawia masą wynoszącą:
8,5 t
4,8 t
6,0 t
5,1 t

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 12 m przy długości wysięgnika 39,7 m (wysięgnik 46/92/92/92/46%):
3,0 t
7,0 t
5,0 t
9,0 t

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 10,2 t przy długości wysięgnika 29 m (wysięgnik 46/46/46/46/46%):
7 m
9 m
11 m
8 m

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 5,1 t przy długości wysięgnika 32,6 m (wysięgni k 92/46/46/46/46%):
12 m
9 m
11 m
8 m

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 10 m przy długości wysięgnika 32,6 m (wysięgnik 92/46/46/46/46%):
3,0 t
7,0 t
5,0 t
6,8 t

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
maksymalny udźwig na wysięgu 5 m wynosi 8,7 t
maksymalny wysięg 14 m
udźwig maksymalny jest uzyskany na 4 pasmach lin
odpowiedź a i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
maksymalna długość wysięgnika 27,3 m
maksymalny wysięg 10 m
praca wyłącznie na pod porach
wszystkie odpowiedzi są poprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 9 m przy długości wysięgnika 27,3 m (wysięgnik 92/46/46/46%):
2,5 t
2,8 t
3,1 t
3,7 t

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 7 m przy długości wysięgnika 20,5 m (wysięgnik 0/0/46/92%, olinowanie 3 pasma):
4,3 t
5,0 t
5,5 t
8,2 t

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 5 m przy długości wysięgnika 23,9 m (wysięgnik 46/46/46/46%, podwójne olinowanie):
6,2 t
6,9 t
7,1 t
7,7 t

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3,8 t przy długości wysięgnika 20,5 m (wysięgnik 0/0/46/92%):
7 m
8 m
9 m
10 m

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3,4 t przy długości wysięgnika 20,5 m (wysięgnik 0/46/46/46%):
7 m
8 m
9 m
10 m

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 5,4 t przy długości wysięgnika 17,0 m (wysięgnik 0/0/46/46%):
5 m
6 m
7 m
8 m

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 5,4 t przy długości wysięgnika 17,0 m (wysięgnik 0/0/46/46%):
8 m
9 m
10 m
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
maksymalny udźwig na wysięgu 5 m wynosi 23 t
maksymalny wysięg 14 m
maksymalny udźwig 55 t
odpowiedź a i b jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
maksymalny udźwig 35 t
maksymalny wysięg 30 m
praca wyłącznie na podporach
odpowiedź a i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 10,7 t:
4 m
5 m
8 m
24,8 m

W oparciu o przedstawiony diagram określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 6 t:
10 m
5 m
12 m
30 m

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 10 m:
20,9 t
17,0 t
6,9 t
8,0 t

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 14 m:
4,6 t
6,2 t
4,7 t
14 t

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 9 m:
9,4 t
9,5 t
35 t
8,2 t

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
maksymalna wysokość podnoszenia 27 m
maksymalny wysięg 20 m
maksymalny udźwig żurawia 14 t
odpowiedź a i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
maksymalny udźwig na wysięgu 17 m wynosi 3,9 t
maksymalny wysięg wynosi 10 m
praca wyłącznie na podporach
wszystkie odpowiedzi są poprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 9 m:
2,2 t
3,2 t
3,7 t
14 t

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 7 m:
2,4 t
5,5 t
4,8 t
7,8 t

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 8 m:
3,8 t
4,6 t
3,9 t
10,9 t

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 1,6 t:
10 m
11 m
12 m
13 m

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 800 kg:
15 m
17 m
16 m
18 m

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 1,2 t:
7 m
11 m
13 m
15 m

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 15 t:
3 m
6 m
8 m
żadna odpowiedź nie jest poprawna

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
maksymalny udźwig żurawia 16,1 t
maksymalna długość wysięgnika bez bociana 35 m
żuraw przystosowany do pracy z wysięgnikiem pomocniczym
odpowiedź a i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
udźwig maksymalny 16,1 t
maksymalny wysięg 10 m
praca wyłącznie na podporach
odpowiedź a i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 9 m:
10 590 kg z tyłu pojazdu
8 050 kg z boku pojazdu
16 100 kg z boku pojazdu
odpowiedź a i b jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 10,5 m żurawiem z zainstalowanym wysięgnikiem pomocniczym:
3,900 t
1,980 t
3,700 t
1,840 t

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można podjąć żurawiem z zainstalowanym wysięgnikiem pomocniczym :
8750 kg
3700 kg
4120 kg
4380 kg

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 16,1 t:
6 m (z boku pojazdu)
6 m (z tyłu pojazdu)
6 m (wysięgnik całkowicie wsunięty)
wszystkie odpowiedzi są poprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
maksymalny udźwig na wycięgu 6 m wynosi 87 t
maksymalny wysięg 30 m
maksymalny wycięg 60 m
odpowiedź a i b jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
maksymalny udźwig na wysięgu 12 m wynosi 50 t
praca w pełnym zakresie mechanizmu obrotu
maksymalna wysokość podnoszenia 30 m
wszystkie odpowiedzi są poprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
maksymalny udźwig na wysięgu 12 m wynosi 41,5 t
praca wyłącznie na podporach
maksymalny wysięg 30,0 m
wszystkie odpowiedzi są poprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 20 m przy długości wysięgnika 30,4 m:
27,9 t
41,0 t
13,3 t
19,2 t

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 14 m przy długości wysięgnika 60 m (wysięgnik 100/100/100/100/100%):
27,9 t
41,0 t
13,3 t
19,0 t

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 14 m przy długości wysięgnika 39,0 m (wysięgnik 0/0/92/92/92%):
27,4 t
41,0 t
13,3 t
19,2 t

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 50 t przy długości wysięgnika 21,9 m (wysięgnik 0/0/0/0/92%):
10 m
14 m
11 m
7 m

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 17,2 t przy długości wysięgnika 56,3 m (wysięgnik 92/92/92/92/92%):
10 m
14 m
11 m
7 m

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 34 t przy długości wysięgnika 17,5 m (wysięgnik 0/0/0/0/46%):
10 m
14 m
11 m
17,5 m

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
maksymalny udźwig żurawia 97 t
maksymalny udźwig na wysięgu 7 m wynosi 77 t
maksymalny udźwig na wysięgu 9 m wynosi 59 t
wszystkie odpowiedzi są poprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
maksymalny wysięg 30 m
wysięgnik składa się z 5 sekcji
praca wyłącznie na pod porach
wszystkie od powiedzi są poprawne

W oparciu o przedstawiony diagram określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 23,1 t:
21,8 m
18 m
16 m
12 m

W oparciu o przedstawiony diagram określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 16,2 t:
26,1 m
30,4 m
22 m
20 m

Maksymalny udźwig wynoszący 97 t można podnieść żurawiem z wysięgnikiem teleskopowanym w konfiguracji:
0 / 0 / 0 / 0 / 0 %
0 / 46 / 0 / 0 / 0 %
0 / 0 / 0 / 0 / 46 %
92 / 0 / 0 / 0 / 0 %

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 28 m:
12,1 t
10,9 t
7,8 t
67 t

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 14 m:
13,3 t
27,4 t
32,5 t
34,0 t

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
maksymalna wysokość podnoszenia 24 m
maksymalny wysięg 24 m
udźwig maksymalny 22 t
odpowiedź a i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
maksymalny udźwig na wysięgu 17 m wynosi 1,7 t
maksymalny wysięg wynosi 24 m
maksymalny udźwig na wysięgu 14 m wynosi 3,7 t
wszystkie odpowiedzi są poprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 10 m:
9,0 t
5,7 t
6,1 t
5,1 t

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 15 m:
4,9 t
2,1 t
3,0 t
3,3 t

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 20 m:
1,9 t
1,7 t
3,8 t
2,9 t

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o maksymalnej masie 4,5 t:
10 m
11 m
12 m
14 m

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o maksymalnej masie 2900 kg:
6 m
9 m
15 m
16 m

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o maksymalnej masie 6100 kg:
7 m
9 m
10 m
22 m

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
masa przeciwwagi 9,7 t
maksymalny udźwig 50 t
praca bez wysięgnika dodatkowego
wszystkie odpowiedzi są poprawne

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
praca z przeciwwagą 10,5 t
praca na kołach
maksymalny wysięg 40 m
maksymalny udźwig na wysięgu 14 m wynosi 7,9 t

W oparciu o przedstawiony diagram, maksymalny wysięg żurawia obciążonego ładunkiem o masie 24,5 t (wysięgnik 17,1 m) wynosi:
5 m
6 m
8 m
11 m

W oparciu o przedstawiony diagram, maksymalny wysięg żurawia obciążonego ładunkiem o masie 13,6 t (wysięgnik 30,4 m) wynosi:
10 m
5 m
6 m
7 m

Zgodnie z przedstawionym diagramem, żuraw o długości wysięgnika 30,4 m może przetransportować na odległość 10 m ładunek o maksymalnej masie:
11 000 kg
10 100 kg
8 900 kg
wszystkie odpowiedzi są poprawne

W oparciu o przedstawiony diagram określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 6,6 t:
12 m
14 m
15 m
16 m

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 20 m:
3,6 t
4,1 t
4,5 t
7,8 t

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 16 m:
5,4 t
5,7 t
6,6 t
7,8 t

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można przetransportować na odległość 8 m:
22,8 t
18,6 t
16,0 t
7,6 t

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
praca w pełnym zakresie obrotu
maksymalny udźwig 50 t
maksymalny wysięg 40 m
wszystkie odpowiedzi są poprawne

W oparciu o przedstawiony diagram, maksymalny wysięg żurawia obciążonego ładunkiem o masie 3,8 t (wysięgnik 32,5 m) wynosi:
18 m
14 m
22 m
28 m

W oparciu o przedstawiony diagram, maksymalny wysięg żurawia obciążonego ładunkiem o masie 15,1t (wysięgnik 25,0 m) wynosi:
18 m
14 m
12 m
8 m

Zgodnie z przedstawionym diagramem, żuraw o długości wysięgnika 17,5 m może przetransportować na odległość 12 m ładunek o maksymalnej masie:
12 000 kg
10 100 kg
11 600 kg
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zgodnie z przedstawionym diagramem, żuraw o długości wysięgnika 25 m może przetransportować na odległość 4 m ładunek o maksymalnej masie:
20 t
24 t
18 t
16 t

W oparciu o przedstawiony diagram, określ maksymalny wysięg dla ładunku o masie 20 t przy długości wysięgnika większej niż 13,5 m:
17,5 m
21,3 m
7 m
12 m

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
maksymalny udźwig 40 t
maksymalny wysięg 36 m
maksymalna dopuszczalna prędkość wiatru 14 m/s
odpowiedź a i b jest prawidłowa

Poniższy rysunek przedstawia cechę:
zawiesia łańcuchowego
zawiesia linowego
zawiesia pasowego
trawersy specjalistycznej

Poniższy rysunek przedstawia cechę:
zawiesia łańcuchowego
zawiesia linowego
zawiesia pasowego
trawersy specjalistycznej

Poniższy rysunek przedstawia cechę:
zawiesia łańcuchowego
zawiesia linowego
zawiesia pasowego
trawersy specjalistycznej

Trawersa służy do:
podnoszenia ładunków specjalnych np. arkuszy blachy
podnoszenia długich ładunków, przy których użycie zwykłych zawiesi jest niemożliwe lub utrudnione
podnoszenia ładunków przekraczających udźwig nominalny urządzenia
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi:
20,0 t
25,2 t
30,0 t
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Skrót DOR oznacza:
dopuszczalne obciążenie robocze
dopuszczalne obciążenie robocze cięgna przy kącie wierzchołkowym alfa 120°
dozwolona obsługa ręczna
dokumentacja techniczno-ruchowa
Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić:
tak, aby oba rogi były jednakowo obciążone
tak, aby różnica w obciążeniu poszczególnych rogów haka nie była większa niż 30 %
wyłącznie przy użyciu specjalnego zawiesia do haka dwurożnego
tylko przy użyciu zawiesi łańcuchowych
Na redukcję DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa:
Ilość wykorzystanych cięgien
dodatkowe obostrzenia eksploatacyjne zawarte w instrukcji zawiesia
kąt rozwarcia cięgien
wszystkie odpowiedzi są poprawne
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:
6,0 t
5,0 t
7,0 t
3,5 t

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:
2,0 t
5,0 t
7,0 t
10,0 t

Na rysunku pokazana jest:
tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego dwucięgnowego
tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 2 500 kg
tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 3 550 kg
odpowiedź a i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt α) dla zawiesia dwucięgnowego:
100°
90°
70°
50°

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt α) dla zawiesia dwucięgnowego:
120°
90°
70°
50°

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt α) dla zawiesia dwucięgnowego:
70%
90%
110%
50%

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt α) dla zawiesia dwucięgnowego:
70%
90%
110%
50%

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:
1
1,4
0,8
2

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:
1
1,4
0,8
2

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:
1
1,4
0,8
2

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy:
Rys A
Rys B
Obydwa sposoby są poprawne
Obydwa sposoby są niepoprawne

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy:
Rys A
Rys B
Obydwa sposoby są poprawne
Obydwa sposoby są niepoprawne

Poniższy rysunek przedstawia:
osprzęt wymienny montowany do głowic urządzeń dźwignicowych
element układu podnoszenia wózków jezdniowych podnośnikowych
zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Poniższy rysunek przedstawia:
zawiesie specjalistyczne do transportu rur stalowych i betonowych
chwytak kleszczowy do przeładunku złomu
zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
element kleszczy szynowych

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:
podnoszenia arkuszy blach stalowych
podnoszenia prętów stalowych
podnoszenia elementów betonowych
podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:
podnoszenia elementów betonowych
podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego
podnoszenia arkuszy blach stalowych
podnoszenia prętów stalowych

Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada:
hakowy
obsługujący (dotyczy sytuacji, gdy obsługujący jest odpowiedzialny za podhaczenie ładunku)
zakładowe służby BHP
odpowiedź a i b jest prawidłowa
Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach:
co 30 dni
co 2 miesiące
nie podlegają przeglądom okesowym
zgodnych z zapisami instrukcji eksploatacji zawiesi
Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od:
rodzaju przenoszonego materiału
dostępności zawiesia i odległości pomiędzy miejscem pracy, a miejscem jego składowania
warunków środowiskowych miejsca pracy zawiesia np. temperatury, promieniowania UV, wilgotności powietrza
odpowiedź a i c jest prawidłowa
Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek:
w oparciu o masę pod noszonych ładunków dobrać zawiesie z odpowiednim DOR
w oparciu o rodzaj pod noszonych ładunków dobrać zawiesie o właściwej budowie
dokonać oceny stanu technicznego zawiesia pod kątem jego zużycia
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Zawiesie to:
element u możliwiający transportowanie ładunku
element u mieszczony pomiędzy dźwignicą a ładunkiem
element, którego masę należy uwzględnić przy podnoszeniu ładunku
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Zawiesia możemy podzielić:
ze względu na materiał, z którego zostały wykonane
ze względu na ilość cięgien nośnych
ze względu na rodzaj cięgien
wszystkie odpowiedzi są poprawne
DOR zawiesia pasowego można określić:
testując wytrzymałość ciężarem próbnym
mierząc grubość pasa
sprawdzając informację na identyfikatorze/etykiecie
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej:
jest zabroniona
jest dopuszczalna pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności
jest dopuszczalna pod warunkiem określenia udźwigu zawiesi na podstawie nr haka
jest dopuszczalna za zgodą konserwatora
Zawiesia łańcuchowe:
mogą być zakończone wyłącznie hakiem
mogą mieć inne zakończenia niż hak, np. szeklę
mogą być stosowane w każdej temperaturze otoczenia
nie wymagają konserwacji
Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy α stosowany w zawiesiu może wynieść:
120°
100°
nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia
90°
Maksymalny kąt β w zawiesiu może wynieść:
120°
60°
uwzględnia się wyłącznie kąt α
nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia
Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy:
Rys A
Rys B
Rys C
Rys D

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy:
Rys A
Rys B
Rys C
Rys D

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:
Rys A, B, C
Rys A, B, D
Rys A, C, D
Rys A, B, C, D

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:
120%
90%
70%
10%

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:
120%
90%
70%
50%

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to:
rozwarcie o 5% i wytarcie gardzieli o 10%
rozwarcie o 20% i wytarcie gardzieli o 10%
rozwarcie i wytarcie gardzieli o 1%
wymiary haka nie zmieniają się w trakcie eksploatacji
O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi:
1% drutów w splotce na długości 6 średnic i 10% na długości 30 średnic
5 drutów w splotce na długości 6 średnic i 10 na długości 30 średnic
10 % splotek
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?
pęknięcie splotki w linie
miejscowe zmniejszenie średnicy na skutek przerwania rdzenia liny
deformacja w kształcie koszyka
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego α:
dopuszczalne obciążenie robocze rośnie
dopuszczalne obciążenie robocze maleje
dopuszczalne obciążenie robocze pozostaje bez zmian, ponieważ kąt wpływa tylko na udźwig dźwignicy
kąt wierzchołkowy ma tylko znaczenie przy wartości alfa=120 stopni
Kąty α i β w odniesieniu do zawiesi:
są sobie zawsze równe
kąt α stanowi połowę kąta β
kąt β stanowi połowę kąta α
wszystkie odpowedzi są niepoprawne
Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy:
stosować specjalne przekładki zabezpieczające zawiesie przez ostrymi krawędziami
nie wolno stosować zawiesi pasowych
należy podwójnie opasać ładunek, aby nie doszło do przetarcia pasa
stosować tylko zawiesia pasowe poliestrowe
Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest:
wartością zależną od udźwigu dźwignicy
wartością zmienną i zależy od kąta pomiędzy cięgnami zawiesia
zależna od masy transportowanego ładunku
wartością stałą
Używanie zawiesi w temperaturze powyżej l00°C jest:
dopuszczalne ale w krótkim czasie
jest dopuszczalne o ile zezwala na to instrukcja zawiesia
zabronione
dopuszczalne tylko przy stosowaniu zawiesi łańcuchowych
Poniższy rysunek przedstawia:
cechę zawiesia łańcuchowego czterocięgnowego
cechę zawiesia linowego o długości cięgien 10 m
cechę zawiesia specjalnego
wszystkie odpowiedzi są poprawne

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi:
8,4 t
6,0 t
10,0 t
8,0 t

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym β 60° wynosi:
10,0 t
8,4 t
6,0 t
4,0 t

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym β 45° wynosi :
8,4 t
8,0 t
6,0 t
4,0 t

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka:
A
B
C
D

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 55° nie może przekraczać:
12000 kg
9000 kg
6000 kg
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 40° nie może przekraczać:
12000 kg
9000 kg
6000 kg
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 50° nie może przekraczać:
12000 kg
9000 kg
6000 kg
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 65° nie może przekraczać:
12000 kg
9000 kg
6000 kg
nie wolno podnościć

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:
6 t
8,4 t
12 t
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:
6 t
8,4 t
12 t
odpowiedź a i b jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:
7 t
8,4 t
12 t
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej:
RYS. 1
RYS. 2
RYS. 3
RYS. 4

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej:
RYS. 1
RYS. 2
RYS. 3
RYS.4

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych:
RYS. 1
RYS. 2
RYS. 3
RYS. 4

Które z przedstawionego osprzętu do pod noszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości:
RYS. 1
RYS. 2
RYS. 3
RYS. 4

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych:
RYS. 1
RYS. 2
RYS. 3
RYS. 4

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej:
RYS. 1 i RYS. 2
RYS. 2 i RYS. 3
RYS. 3 i RYS 4
RYS.4 i RYS 1

Na zdjęciu poniżej symbol α oznacza:
kąt rozwarcia cięgien zawiesia
maksymalny kąt wierzchołkowy
wartość określającą udźwig zawiesia
DOR zawiesia

Na zdjęciu poniżej symbol β oznacza:
długość zawiesia
kąt odchylenia cięgien od pionu
zawiesie łańcuchowe dwucięgnowe
wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku:
udźwig zawiesia nie może być mniejszy od masy podnoszonego ładunku
długość zawiesia musi zapewnić aby kąt rozwarcia zawiesia nie był większy niż 120°
zawiesie musi posiadać czytelną cechę znamionową
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe