Wyciągi towarowe - pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

Co zawiera tabliczka znamionowa urządzenia?
rok produkcji, nazwę producenta, udźwig
rok produkcji, nazwę producenta, udźwig, numer fabryczny
rok produkcji, nazwę producenta, udźwig, numer fabryczny, numer ewidencyjny Urzędu Dozoru Technicznego
wykaz norm i przepisów które zastosowano w produkcji urządzenia, informację o miejscu znajdującej się apteczki pierwszej pomocy
Wyłącznik główny powinien:
być opisany "WYŁĄCZNIK GŁÓWNY"
posiadać możliwość zabezpieczenia przed niepowołanym załączeniem
nie rozłączać możliwości sterowania wyciągu towarowego
odpowiedzi a i b są prawidłowe
Co jest niezbędne do identyfikacji urządzenia na miejscu jego zainstalowania?
tabliczka znamionowa
numer ewidencyjny nadany przez UDT
księga rewizyjna
dziennik konserwacji
Jaki powinien być łącznik zatrzymania bezzwłocznego?
powinien być koloru czerwonego
powinien być bezpowrotny (zapadkowy)
oznaczony napisem STOP
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Kiedy wykonuje się badania doraźne wyciągów towarowych przewoźnych i przenośnych:
po zmianie miejsca pracy urządzenia
po wykonaniu naprawy lub modernizacji urządzenia
raz na dwa lata
odpowiedź b i c jest prawidłowa
Dla jakiego przypadku nie wykonuje się terminowych badań doraźnych kontrolnych
udźwig urządzenia jest mniejszy lub równy 250 kg
wysokość podnoszenia urządzenia jest mniejsza niż 2 m
wysokość podnoszenia jest mniejsza niż 2 m i udźwig urządzenia jest mniejszy lub równy 500 kg
odpowiedź a i b jest prawidłowa
Częstotliwość przeglądów konserwacyjnych wyciągu towarowego powinna być wykonywana zgodnie z:
normami przedmiotowymi
instrukcją producenta załączoną do dokumentacji technicznej urządzenia
przepisami wydanymi na podstawie ustawy o dozorze technicznym, o ile nie określono innych w instrukcji eksploatacji
odpowiedź b i c jest prawidłowa
Wyciąg towarowy posiada aktualną i pozytywną decyzję zezwalającą na eksploatację wydany przez UDT, natomiast nie posiada aktualnego wpisu w dzienniku konserwacji potwierdzającego, że urządzenie jest sprawne technicznie. Co powinien zrobić w tej sytuacji operator?
może rozpocząć pracę urządzeniem, ponieważ decyzja zezwalająca na eksploatację UTB jest pozytywna, a jest ona dokumentem "nadrzędnym" nad dziennikiem konserwacji
może rozpocząć pracę urządzeniem, pod warunkiem, że otrzyma ustne zapewnienie od konserwatora, że urządzenie jest sprawne
może rozpocząć pracę po samodzielnym sprawdzeniu poprawności działania urządzenia
wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
Kto zgodnie z ustawą o dozorze technicznym wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację wyciągu towarowego:
konserwator po pozytywnym przeglądzie urządzenia
inspektor UDT po wykonaniu czynności dozoru technicznego
eksploatujący, po uzyskaniu informacji od konserwatora na podstawie odrębnych przepisów administracyjnych
właściciel urządzenia w porozumieniu z producentem układnicy
Od czego zależy stosowanie środków ochrony indywidualnej przy UTB?
od instrukcji eksploatacji danego urządzenia
od przepisów BHP w danym miejscu pracy
rozporządzenia MPiT w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.
odpowiedź a i b jest prawidłowa
Wskaż podstawowe obowiązki obsługującego UTB:
wykonywanie badań kontrolnych oraz drobnych napraw i modernizacji urządzenia
dokonywanie przeglądów konserwacyjnych urządzenia
przestrzeganie instrukcji eksploatacji UTB.
odpowiedź b i c jest prawidłowa
W przypadku dozoru ograniczonego, czy obsługujący może pracować wyciągiem towarowym bez ważnej decyzji UDT zezwalającej na eksploatację:
tak, pod warunkiem wykonanego przeglądu przez konserwatora urządzenia
nie może pracować, gdy urządzenie nie posiada ważnej decyzji
tak, pod warunkiem przestrzegania instrukcji eksploatacji i przepisów BHP
tak, ale nie dłużej niż 30 dni od wygaśnięcia przedmiotowej decyzji
Przed rozpoczęciem pracy przez obsługującego urządzenie za sprawdzenie poprawności jej działania odpowiedzialny jest:
konserwator urządzenia
obsługujący
inspektor UDT
inspektor BHP
Na jakie urządzenia techniczne uprawnia wnioskowane zaświadczenie kwalifikacyjne?
wyciągi towarowe
wyciągi towarowe i układnice
wyciągi towarowe i wciągarki
sprzęt budowlany do transportu towarów w ograniczonym zasięgu
Środkami ochrony indywidualnej są:
wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed zagrożeniami związanymi z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy
wszelkie środki przeznaczone do ochrony grupy ludzi i pojedynczych osób przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi w środowisku pracy
stałe lub demontowane osłony i balustrady, drzwi lub bramki
odpowiedź a i b jest prawidłowa
Eksploatujący jest zobowiązany wyłączyć z eksploatacji urządzenie pod dozorem ograniczonym gdy:
nie posiada decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego
licznik przekroczy liczbę 10 tysięcy cykli
nie posiada naklejki UDT z informacją o dacie następnego badania technicznego
odpowiedź a i c jest prawidłowa
Kto jest odpowiedzialny za bezpieczną eksploatację urządzenia?
inspektor
eksploatujący i obsługujący
konserwator
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Czy dozwolone jest przekraczanie dopuszczalnego udźwigu urządzenia?
tak, jeżeli operator nie przewozi pasażerów
nie
tak, jeżeli masa nadwyżki nie przekracza 10% udźwigu nominalnego
tak, jeżeli urządzenie posiada ogranicznik udźwigu
Co należy zrobić, gdy zauważysz uszkodzenie konstrukcji toru jezdnego?
należy natychmiast zatrzymać urządzenie, zabezpieczyć je przed uruchomieniem oraz powiadomić przełożonego oraz innych obsługujących
można użytkować wyciąg towarowy do końca zmiany a następnie poinformować przełożonego o uszkodzeniu urządzenia
nie należy podejmować żadnych kroków, ponieważ urządzenie ma ważną decyzję zezwalającą na eksploatację
należy zatrzymać urządzenie i dokonać naprawy we własnym zakresie
Które z wymienionych środków ochrony indywidualnej należy bezwzględnie stosować obsługując dźwig budowlany o niepełnej zabudowie kabiny?
szelki bezpieczeństwa
środki ochrony indywidualnej określone w instrukcji eksploatacji dźwigu oraz wymagane w przepisach bhp obiektu na terenie którego jest zainstalowane urządzenie
nie jest konieczne stosowanie żadnych środków ochrony indywidualnej
stosujemy środki ochrony które są aktualnie dostępne w miejscu pracy
Czy obsługujący przed przystąpieniem do pracy ma obowiązek dokonania oględzin stanu technicznego urządzenia?
tak
nie, sprawdza zapisy w dzienniku konserwacji
tak, ma obowiązek 3 razy w ciągu zmiany dokonać oględzin w odstępach czasu regulowanych przez kierownika budowy
nie jeżeli urządzenie jest na gwarancji producenta
Jeżeli urządzenie nie przeszło codziennej kontroli stanu technicznego wykonanej przez obsługującego, to:
można pracować tylko pod nadzorem konserwatora
można pracować tylko pod nadzorem inspektora BHP
można pracować na wyraźne polecenie przełożonego
wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
Czy obsługujący może odmówić pracy na wyciągu towarowym?
tak, jeżeli stwierdza że zagraża to jego życiu lub zdrowiu
nie, jeżeli urządzenie ma ważną decyzję zezwalającą na eksploatacje
nie, jeżeli w ciągu ostatnich 7 dni był przeprowadzony przegląd i konserwacja
tak, jeżeli nie była przeprowadzona konserwacja w ciągu ostatnich 3 tygodni
Maksymalna prędkość wiatru, przy której można pracować wyciągiem towarowym?
ustala kierownik budowy
jest określona w instrukcji obsługi
ustala operator urządzenia
ustala właściciel urządzenia
Jaki maksymalny udźwig urządzenia uzyskamy dla długości wyciągu ll m i kącie nachylenia toru jezdnego 65°:
130 kg
l50 kg
180 kg
200 kg

Przy jakim kącie nachylenia i maksymalnej długości toru jezdnego możemy podnieść ładunek o masie 160 kg:
60° i 17m
70° i 17m
70° i 19m
odpowiedź a i b jest prawidłowa

W jakim przypadku może zadziałać wyłącznik zwisu lin:
w przypadku zablokowania podstawy ładunkowej na torze jezdnym
przy przeciążeniu podstawy ładunkowej
w przypadku zerwania liny nośnej
odpowiedź a i c jest prawidłowa
Jakie środki stosuje się w celu zatrzymania jazdy podstawy ładunkowej na końcu toru:
hamulec bezpieczeństwa
łączniki krańcowe
ograniczniki prędkości z chwytaczami
właściwie dobrana długość liny nośnej
Przerwanie dowolnego łącznika bezpieczeństwa powinno spowodować odłączenie silnika napędowego z jednoczesnym zadziałaniem hamulca:
po 1 minucie
natychmiast
po zatrzymaniu się na docelowym przystanku
po zmianie kierunku ruchu
Jaką funkcję pełnią zderzaki na torze jazdy platformy?
utrzymują platformę na poziomie przystanku podczas jej załadunku lub rozładunku
utrzymują platformę na poziomie skrajnego przystanku podczas jej załadunku
ograniczają przejazd platformy poza skrajnymi przystankami
zabezpieczają konstrukcje wyciągu przed skutkami zderzenia z innymi maszynami
Łączniki krańcowe wyciągu towarowego służą do:
wyłączenia sterowania w przypadku przemieszczenia się podstawy ładunkowej poza strefy normalnej pracy
wyłączenia sterowania w przypadku przekroczenia udźwigu
wykrycia i zasygnalizowania przeciążenia
mechanicznego blokowania podstawy ładunkowej w skrajnym położeniu
Prawidłowe działanie hamulca wyciągu towarowego powinno spowodować:
utrzymanie podstawy z ładunkiem podczas załadunku
zatrzymanie podstawę z pełnym ładunkiem jadącą w dół
nie dopuścić do przekroczenia prędkości nominalnej
odpowiedzi a i b są prawidłowe
Czy dozwolone jest przekraczanie dopuszczalnego udźwigu urządzenia?
tak, jeżeli ładunek jest podnoszony na niewielką wysokość do 3m
tak, ale nie więcej niż 25 %
tak, jeżeli jest to sporadyczne i nie można podzielić ładunku na mniejsze części
tak, ale tylko w przypadku wykonywania prób przewidzianych przez producenta układnicy i w obecności inspektora UDT
Co powinien wykonać operator, jak zauważy nieprawidłowe działanie wyciągu towarowego:
może wykonywać pracę zachowując szczególną ostrożność
powinien zabezpieczyć i wyłączyć urządzenie oraz sam wykonać naprawę umożliwiającą dalszą pracę
powinien zabezpieczyć i wyłączyć urządzenie oraz wezwać uprawnione osoby do naprawy urządzenia
może wykonywać pracę redukując masę przewożonych ładunków o 50%