Podesty wiszące - pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

Podest wiszący wyposażony jest w:
ogranicznik prędkości
aparat chwytny
łączniki krańcowe
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Zabezpieczeniami mechanicznymi platformy roboczej są:
barierka
krawężnik
zderzak
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Elementem nośnym w podeście wiszącym jest:
lina
wysięgnik
platforma robocza
wszystkie powyższe są prawidłowe
Udźwig podestu wiszącego zależy od wymiarów platformy roboczej:
tak
nie
udźwig określa konserwator
udźwig określa inspektor UDT
Podest jest podwieszony na linach:
zawsze dwóch
zawsze czterech
ilość lin zależny od udźwigu
zgodnie z wytycznymi producenta
Aparat chwytny podczas zadziałania blokuje się na:
jednej linie nośnej
dwóch linach
na konstrukcji platformy roboczej
linę zabezpieczającej
Aparat chwytny zadziała:
po najechaniu platformą roboczą na łącznik krańcowy
przy wzroście prędkości opuszczania
w czasie hamowania
po naciśnięciu przycisku STOP
Aparat chwytny uruchamiany zostanie w skutek:
przekroczenia dopuszczalnej prędkości wiatru
przy najechaniu na łącznik krańcowy
zwiększenia prędkości opuszczania platformy roboczej
zatrzymania ruchów roboczych
Wysięgniki podestu wiszącego ułożone na dachu mogą być ułożone pod kątem max:
pod kątem nie przekraczającym 45 °
pod kątem nie przekraczającym 30 °
pod kątem nie przekraczającym 20 ° pod warunkiem dodatkowego kotwienia
zgodnie z wytycznymi producenta
Masa przeciwciężaru na wysięgniku podestu wiszącego zależy od:
ilości posiadanych obciążników
udźwigu
zalecań producenta podanych w instrukcji eksploatacji
żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Minimalna odległość obciążników napinających linę od ziemi w podeście wiszącym to:
800mm
500mm
50mm
zgodnie z instrukcją eksploatacji
Przeciwciężary podesty wiszącego zamontowane na wysięgniku powinny być:
zabezpieczone kłódką
powinny być kontrolowane codzienne przed rozpoczęciem pracy przez obsługującego
nie powinny dać się zdemontować bez życia specjalistycznych narzędzi
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Kąt pochylenia wysięgników wymagający kowienia do dachu to:
0-1 stopnia
6-12 stopni
12-18 stopni
określa producent w instrukcji eksploatacji
Aparat chwytny w podestach wiszących blokuje się na:
prowadnicy
zębatce
linie
przekładni wciągarki
Kryteria zużycia lin na podestach wiszących określa:
konserwator
inspektor UDT
obsługujący
producent w instrukcji eksploatacji
Prawidłowość działania aparatu chwytnego sprawdza:
konserwator
inspektor UDT
producent aparatów chwytnych
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Uszkodzenia wyłączające linę z eksploatacji to:
pęknięty rdzeń
pęknięta splotka
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
spłaszczenie liny
Łącznik bezpieczeństwa STOP zamontowany jest na:
konstrukcji podestu
podłodze podestu
kasecie sterowania
nie montuje się takiego łącznika
Przeciwciężar znajduje się na:
platformie roboczej
wysięgniku dachowym jako balast
linie zabezpieczającej jako obciążnik napinający
przeciwciężar nie jest elementem wyposażenia podestu
Zrównoważyć podest wiszący to znaczy:
obciążyć wysięgnik przeciwciężarami z określoną masa opisaną na każdym z nich przez producenta
dowolną masą znajdującą się na budowie
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
zamocować do komina
Elektrycznym urządzeniem bezpieczeństwa jest:
łącznik krańcowy
przeciwciężar
przeciwwaga
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Mechanicznym urządzeniem bezpieczeństwa jest:
aparat chwytny
łącznik krańcowy
łącznik bezpieczeństwa STOP
lina nośna
Obciążnik napinający montowany jest na:
linie nośnej
linie zabezpieczającej
zabalastowaniu
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Łącznik bezpieczeństwa aparatu chwytnego:
wyłącza wciągarkę
znajduje się w rozdzielni elektrycznej
nie jest montowany na podestach wiszących
wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
Próbę aparatu chwytnego wykonuje się za pomocą:
liny asekuracyjnej
kasety sterowniczej do sterowania z poziomu roboczego
nie wykonuje się
wszystkie odpowiedzi są nie prawidłowe
Obciążenie przy próbie aparatu chwytnego w podestach wiszących wynosi:
100% wartości obciążenia
bez obciążenia
50% wartości obciążenia
zgodnie z instrukcją eksploatacji
Warunki atmosferyczne przy których należy przerwać pracę podestem wiszącym to:
słońce
temperatura powietrza -5° C
wiatr
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Badanie doraźne eksploatacyjne podestu wiszącego wykonujemy po:
przestawieniu na nowy budynek
przestawieniu w obrębie tego samego budynku
po demontażu
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Stan techniczny podestu wiszącego obsługujący sprawdza:
przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy
1 raz w tygodniu
tylko przed rozpoczęciem pracy
tylko po skończeniu pracy
Obsługujący podest wiszący zobowiązany jest przestrzegać:
przepisów UDT
przepisów BHP
instrukcji obsługi urządzenia
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Obsługujący przeprowadza oględziny podestu wiszącego:
tylko na dachu
tylko na poziomie
dziennika konserwacji
oględzin na dachu i na pozycji "0" oraz wykonuje czynności zgodnie z instrukcją eksploatacji
Obsługujący w czasie pracy zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń:
konserwatora
kierownika budowy
instrukcji eksploatacji producenta
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
W czasie pracy na podeście ma być wyznaczona strefa bezpieczeństwa:
0,00208333333333333
0,00347222222222222
0,00694444444444444
zgodnie z instrukcją eksploatacji producenta
Sprawdzenie ustawienia wysięgników na dachu polega na kontroli:
wysunięcia na zewnątrz i pewności podparcia
pochylenia wysięgników
ilość bloczków przeciwciężaru i sposób ich zamocowania
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Który z elementów nie jest częścią składową podestu wiszącego
prowadnica zębata
aparat chwytny
pomost roboczy
wciągarka
Obowiązkiem obsługującego podestu wiszącego jest:
obserwować pracę poszczególnych mechanizmów
utrzymywać pomost roboczy w pozycji poziomej
przestrzegać równomiernego obciążenia pomostu roboczego
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Do obowiązków obsługującego podestu wiszącego należy:
nie dopuszczenie do przeciążenia podestu
sporządzenie instrukcji stanowiskowej
naprawianie podestu
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Po zakończeniu pracy obsługujący:
opuszcza podest w na dół do najniższego położenia platformy roboczej
wyłącza zasilanie podestu
przekazuje przełożonemu wszystkie uwagi zwiane z pracą podestu
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Aparat chwytny zablokuje pracę podestu w przypadku:
wzrostu prędkości powyżej prędkości nominalnej w kierunku dół
poluzowania się liny nośnej
zerwania się liny nośnej
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Łącznik bezpieczeństwa STOP:
wyłącza zasilanie podestu
jest łącznikiem bezpieczeństwa i wyłącza sterowanie
jest zabezpieczeniem mechanicznym
nie montuje się tego typu zabezpieczeń na podestach
W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta:
należy niezwłocznie wstrzymać pracę suwnicą
linę można zabezpieczyć dodatkowymi elementami
można ją używać, lecz nie należy wykonywać gwałtownych ruchów
można ją eksploatować z ograniczonym do połowy udźwigiem
Ogranicznikiem ruchów roboczych mechanizmów podestu wiszącego jest:
łącznik krańcowy
łącznik awaryjnego zatrzymania „STOP"
łapa oporowa
aparat chwytny
Obowiązki obsługującego określone są w:
normach przedmiotowych
w decyzji UDT
w instrukcji obsługi i instrukcji stanowiskowej
w ustawie o dozorze technicznym
Podesty wiszące przeznaczone są do:
transportu osób i ładunków w zakresie wykonywanych prac
transportu ładunków
transport osób pomiędzy piętrami budynku
celów rekreacyjnych
Modernizację podestów wiszących może wykonać:
tylko wytwórca
zakład uprawniony przez organ UDT
konserwator
obsługujący
Aby sprawdzić działanie awaryjnego opuszczania należy:
wezwać konserwatora
zapoznać się z instrukcją eksploatacji i postępować zgodnie z jej zapisami
nie podlega sprawdzaniu
podesty wiszące nie są wyposażone w układ awaryjnego uwalniania osób z platformy roboczej
Podwieszenie ładunku do podestu dozwolone jest:
tylko w wyznaczonych miejscach i przy zastosowaniu odpowiedniego osprzętu
w wyznaczonych miejscach zgodnie z poleceniem przełożonego
niedozwolone
tylko wtedy jeżeli masa ładunku jest połową udźwigu
Udźwig podestu wiszącego określa:
inspektor UDT
obsługujący
producent urządzenia
kierownik budowy
Zabezpieczenia typu mechanicznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to:
zabezpieczenia mechaniczne nie są stosowane w podestach ruchomych
łączniki krańcowe, łącznik STOP
barierki, krawężniki, osłony
Łapy oporowe, sprzęgła, reduktory
Zaznaczony na rysunku element wyposażenia to:
napinacz liny
przeciwciężar
aparat chwytny
żadna z tych odpowiedzi nie jest prawidłowa

Zaznaczony na rysunku element wyposażenia to:
lina nośna
lina odciągowa
lina zabezpieczająca
żadna z tych odpowiedzi nie jest prawidłowa

Na rysunku element nr 4 wyposażenia podestu to:
obciążnik napinający
lina odciągowa
lina zabezpieczająca
aparat chwytny

Na rysunku element nr 1 wyposażenia podestu to:
lina nośna
aparat chwytny
lina zabezpieczająca
przeciwciężar

Na rysunku element nr 2 wyposażenia podestu to:
aparat chwytny
obciążnik napinający
lina odciągowa
lina zabezpieczająca

Na rysunku element nr 3 wyposażenia podestu to:
obciążnik napinający
lina odciągowa
lina nośna
aparat chwytny

Przedstawiona na rysunku tabela określa:
udźwig podestu
długość platformy roboczej
ilość segmentów
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Dla 2m+2m+3m+3m udźwig wynosi:
405 kg
365 kg
430 kg
340 kg

Przedstawiona na rysunku element wyposażenia podestu wiszącego to:
obciążnik napinający
aparat chwytny
przeciwciężar
pozostałości po remoncie dachu

Przedstawiony na rysunku element wyposażenia podestu to:
platforma robocza z jedną wciągarką
element mocowany do dachu
wciągarka
żadna z tych odpowiedzi nie jest prawidłowa