PYTANIA OGÓLNE - przepisy

Przygotowując się do egzaminu UDT sprawdź swoją wiedzę pozyskaną na kursie w Ośrodku Kształcenia Almat. Spokojnie i z zastanowieniem przeczytaj pytanie egzaminacyjne i następnie wytypuj prawidłową odpowiedź - nie śpiesz się !!! Następnie kliknij przycisk "odpowiedź" - sprawdź czy miałeś rację. Zestaw pytań Ogólnych dotyczy egzaminów na wszystkie urządzenia transportu bliskiego. Żeby zaliczyć egzamin teoretyczny musisz zakreślić 11 włśniwych odpowiedzi z 15-tu - Masz na to 30minut - to bardzo dużo czasu - nie śpiesz się !!!

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie
zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
oznaczenia CE zamieszczonego na urządzeniu
deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę
Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB
wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych
są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia
określa konserwator urządzenia
określa w protokole inspektor wykonujący badanie
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Dozorem technicznym nazywamy
określone ustawa działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
Urząd Dozoru Technicznego
UDT, WDT, TDT
Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje
Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako
modernizacja urządzenia technicznego
naprawa urządzenia technicznego
usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
wytworzenie nowego urządzenia
Uzgodnioną naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych maże wykonać
naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
w niewielkim zakresie kompetentny operator
Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego
całkowita, częściowa, ograniczona
pełna, ograniczona, uproszczona
pełna, cykliczna, sporadyczna
UDT, WDT, TDT
Decyzje zezwalającą na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje
konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
organ właściwej jednostki dozoru technicznego
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy
urządzenie posiada ważna decyzje zezwalająca na eksploatacje jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy
urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
urządzenie posiada ważna decyzje zezwalająca na eksploatacje
wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie
W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący
otrzymuje pisemne upomnienie
otrzymuje zalecenia pokontrolne
podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
odpowiedz a i b jest prawidłowa
W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor
wydaje decyzje wstrzymująca eksploatacje urządzenia technicznego
wystawia mandat karny
pisemnie poucza eksploatującego
wszystkie odpowiedzi są poprawne
W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący
niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
zgłasza urządzenie do wykonania naprawy
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez
organ właściwej jednostki dozoru technicznego
eksploatującego urządzenie techniczne
inspektora bhp
Państwowa Inspekcje Pracy
Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to
żurawie o udźwigu do 3,2 t
wciągniki i wciągarki oraz suwnice
wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
zawiesia transportowe
Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to
przenośniki kabinowe i krzesełkowe
układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
wyciągi towarowe i wyciągi statków
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to
każda usterka UTB
nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach
nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie
Nieszczęśliwy wypadek to
nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
każda usterka UTB spowodowana przyczyna losowa
Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga
uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
uzgodnienia z przełożonym
uzgodnienia ze służba BHP
jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora
Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest
eksploatujący urządzenie techniczne
organ właściwej jednostki dozoru technicznego
Państwowa Inspekcja Pracy
inspektor UDT
Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje
osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
zakładowe służby utrzymania ruchu
odpowiedz a i b jest prawidłowa
Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi
inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
uprawniony operator
wyznaczony pracownik eksploatującego
konserwator urządzenia technicznego
Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych
w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
po naprawie urządzenia technicznego
po każdej zmianie eksploatującego
Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem
ograniczonym
pełnym
uproszczonym
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.
wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi
mieć ukończone 18 lat
posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy
jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
stwierdzi, ze dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
urządzenie jest niesprawne
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone
w instrukcji eksploatacji urządzenia
w ustawie o dozorze technicznym
w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
odpowiedz a i c jest prawidłowa
Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są
w ustawie o dozorze technicznym
w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
w dzienniku konserwacji
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest
przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
wykonywanie napraw urządzenia
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie
aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego
Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza
instrukcje eksploatacji urządzenia
decyzje i protokół z wykonanych czynności
deklaracje zgodności CE
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje
operator w ramach posiadanych umiejętności
konserwator
zakład uprawniony
eksploatujący
Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatację urządzenia technicznego jest
obsługujący urządzenie
producent urządzenia
zakładowy inspektor BHP
inspektor UDT
Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w
instrukcji eksploatacji urządzenia
ustawie o dozorze technicznym
dzienniku konserwacji
protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT
W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy Obsługujący
sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
wykonuje próby statyczna i dynamiczna
wykonuje próby ruchowe urządzenia
odpowiedz a i c jest prawidłowa
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje
firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
organ właściwej jednostki dozoru technicznego
Przeciążanie UTB w trakcie pracy
jest zabronione
jest dopuszczalne
jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego
Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.
po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
po wymianie cięgien nośnych
raz na rok
po wypadku na urządzeniu
Obowiązki obsługującego określone są
w instrukcji eksploatacji urządzenia
w dzienniku konserwacji
w ustawie o dozorze technicznym
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez
konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
pracownika serwisu producenta
operatora
Jednostką dozoru technicznego jest
Urząd Dozoru Technicznego
Wojskowy Dozór techniczny
Transportowy dozór Techniczny
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej
Unii Europejskiej
nie maja określonego obszaru ważności
krajów strefy Schengen
Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z
instrukcji eksploatacji producenta
przepisów BHP
przepisów wewnątrzzakładowych
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają
dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Instrukcja eksploatacji może nie zawierać
informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
terminów badan technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
informacji o sposobie obsługi urządzenia
Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać
zbiór protokołów z badan wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
treść aktualnych aktów prawnych
wykaz uprawnionych operatorów
Decyzja wydana przez UDT
nie podlega odwołaniu
może zostać zmieniona przez inspektora PIP
podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
każda odpowiedz jest niepoprawna
Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która
złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
ukończyła 18 lat
nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT
przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
oznakowuje urządzenie naklejka, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, ze wyraża zgodę na eksploatacje urządzenia
sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzje administracyjna zezwalająca na eksploatacje
Zaświadczenia kwalifikacyjne
są ważne bezterminowo
są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
są ważne przez okres 15 lat
Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
podlega ukaraniu mandatem karnym
nie podlega karze
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację
podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
podlega wyłącznie karze grzywny
podlega karze więzienia
Instrukcja eksploatacji to
zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
instrukcja, która musi stworzyć użytkownik urządzenia
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się
jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia maja napęd ręczny
jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
od osób po 60 roku życia
Osoba posiadająca Zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać
tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest
odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatacje tego urządzenia
zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatacje urządzenia
stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
odpowiedz a i c jest prawidłowa
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są
ważne na terenie Unii Europejskiej
ważne z dowodem tożsamości
bezterminowe
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek
udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
zabezpieczyć miejsce zdarzenia
powiadomić przełożonego
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Obsługującemu nie wolno
podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić
kontrolować stanu technicznego urządzenia
stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia
Formami dozoru technicznego są
dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
UDT, TDT, WDT
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków
jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
jest zabronione
jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego szczegółowych warunków eksploatacji
jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego
Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB
jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko
jest zawsze dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń
jest dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń
nie jest nigdy dopuszczalna
Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest
zawsze niedozwolone
dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku;
dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5
dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7
Przenoszenie ładunków nad osobami jest
dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem
dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych większych niż 10
dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje
właściciel urządzenia
UDT, TDT, WDT
PIP
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu
w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
bezpośrednio po egzaminie
w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
listem poleconym lub poczta elektroniczna po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu
Dziennik konserwacji powinien być prowadzony
tylko w formie papierowej
w formie elektronicznej lub papierowej
tylko w formie elektronicznej
przez obsługującego
Instrukcja stanowiskowa
jest zawsze dostarczana wraz z instrukcja obsługi przez producenta urządzenia
stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych
Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia Obsługujący
może obsługiwać UTB o ile kontynuuje prace u tego samego pracodawcy
może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego
Przedłużenie ważności Zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje
na pisemny wniosek obsługującego
automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
Udźwig UTB to parametr urządzenia Bezpośrednio związany z
maksymalna wysokością podnoszonego ładunku
maksymalna objętością podnoszonego ładunku
maksymalna masa podnoszonego ładunku
iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku
Masą netto 1000 l wody wynosi od
800 kg
900 kg
1000 kg
1100 kg
Masą ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi
800 kg
1000 kg
1100 kg
900 kg
Masą 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi
800 kg
1000 kg
1100 kg
1200 kg
Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie
zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku
przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość
dokumentacji przewozowej i magazynowej
wszstkie odpowiedzi są prawidłowe
Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta
w instrukcji eksploatacji
na tabliczce znamionowej
na urządzeniu technicznym
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to
kg
Pa
mth
mm