Dźwigi budowlane (windy budowlane i wyciągi towarowe) - pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

W kasecie dyspozycji w kabinie dźwigu budowlanego towarowo-osobowego powinny znajdować się:
przyciski wezwań na przystanek
przyciski wezwań i dyspozycji
przyciski dyspozycji na przystanki oraz przyciski "ALARM" i "STOP"
wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
Podczas normalnej eksploatacji jazda na dachu kabiny dźwigu budowlanego towarowo­osobowego:
jest dozwolona, ponieważ dźwig jest wyposażony w barierki chroniące przed wypadnięciem
jest dozwolona nie wolno jedynie wychylać się poza obrys dachu kabiny
nie jest dozwolona
jest dozwolona, ale tylko w przypadku braku miejsca w kabinie
Tabliczka znamionowa dźwigu powinna zawierać:
informację o miejscu znajdującej się apteczki pierwszej pomocy
rok produkcji, nazwę producenta, udźwig, numer fabryczny
numer ewidencyjny Urzędu Dozoru Technicznego
wykaz norm i przepisów które zastosowano w produkcji urządzenia
Praca dźwigiem budowlanym, który nie jest zakotwiony do konstrukcji budynku:
jest zabroniona
jest zawsze dozwolona pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności
jest dozwolona jeżeli taką konfigurację przewiduje instrukcja montażu
jest dozwolona tylko do wysokości podnoszenia 3,5 m
Prawidłowo działające urządzenie chwytne powinno zadziałać:
po przekroczeniu prędkości o wartość określoną przez producenta w instrukcji eksploatacji urządzenia
po przekroczeniu udźwigu o wartość określoną przez producenta w instrukcji eksploatacji urządzenia
po przejechaniu poniżej dolnego przystanku o odległość określoną przez producenta w instrukcji eksploatacji urządzenia
po zatrzymaniu na docelowym przystanku
Wyłącznik główny powinien:
być opisany w szafie sterowej "WYŁĄCZNIK GŁÓWNY"
posiadać możliwość zabezpieczenia przed niepowołanym załączeniem
nie rozłączać układów umożliwiających sterowanie dźwigu z kabiny
odpowiedzi a i b są prawidłowe
Prawidłowo działające urządzenie chwytne, po swym zadziałaniu, utrzyma kabinę obciążoną ładunkiem odpowiadającym udźwigowi nominalnemu przez:
czas nieokreślony
min. 1 godzinę
min. 3 godz.
min. 10 min
Zderzaki w dźwigu budowlanym:
utrzymują platformę na poziomie przystanku podczas jej załadunku lub rozładunku
utrzymują platformę na poziomie skrajnego przystanku podczas jej załadunku
ograniczają przejazd platformy poza skrajnymi przystankami
zabezpieczają konstrukcje dźwigu przed skutkami zderzenia z innymi maszynami
Bramki przystankowe:
powinny być montowane na wszystkich poziomach stanowiących punkt dostępu do platformy dźwigu budowlanego
powinny być montowane wyłącznie na najczęściej obsługiwanych poziomach stanowiących punkt dostępu do platformy dźwigu budowlanego
nie są wymagane jeżeli do dźwigu mają dostęp jedynie pracownicy budowy
nie są wymagane jeżeli do dźwigu mają dostęp jedynie osoby uprawnione do jego obsługi
Prawidłowo działający hamulec dźwigu budowlanego:
utrzyma kabinę z ładunkiem podczas załadunku
zatrzyma kabinę z ładunkiem jadącym w dół
nie pozwoli na przekroczenie prędkości nominalnej dźwigu
odpowiedzi a i b są prawidłowe
Czy instalacja odgromowa jest wymagana przy dźwigu budowlanym pracującym na otwartej przestrzeni?
nie, jeżeli zasilanie dźwigu zabezpieczone jest wyłącznikiem różnicowo-prądowym o prądzie zadziałania 30mA
tak
nie, jeżeli elementy metalowe zabezpieczone są powłoką nieprzewodzącą
nie, jeżeli zasilanie dźwigu zabezpieczone jest wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym
Co to jest blokada krzyżowa w kasecie sterującej?
blokada ta uniemożliwia jednoczesne uruchomienie przeciwnych kierunków ruchu mechanizmu
to inna nazwa stacyjki kluczykowej
blokada uniemożliwiająca sterowanie dźwigiem z dwóch miejsc jednocześnie
odpowiedzi a i b są prawidłowe
Informacje o możliwości przewożenia osób dźwigiem budowlanym można znaleźć w:
ustawie o dozorze technicznym
dzienniku obsługi codziennej
dzienniku konserwacji
instrukcji eksploatacji oraz na tabliczce umieszczonej na urządzeniu
Podczas załadunku dźwigu budowlanego towarowego:
wejście na platformę dźwigu jest zawsze możliwe
wejście na platformę jest możliwe o ile posiada ona właściwe zabezpieczenia
wchodzenie na platformę dźwigu jest zawsze zabronione
wejście na platformę dźwigu jest możliwe jedynie gdy kabina wyposażona jest w podchwyty
Jeżeli podczas jazdy dźwigiem budowlanym towarowo-osobowym nastąpi zanik napięcia:
operator powinien natychmiast skontaktować się telefonicznie z konserwatorem
operator powinien próbować awaryjnie sprowadzić dźwig na najbliższy przystanek zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji eksploatacji
operator może opuścić kabinę i zejść wyjątkowo po maszcie dźwigu
wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
W trakcie obsługi dźwigu budowlanego operator powinien:
zwracać uwagę przy kotwieniach czy wszystkie śruby mocujące i stężenia nie uległy uszkodzeniom podczas eksploatacji
okresowo dokręcać śruby mocujące kotwienia zgodnie z instrukcją producenta
nie zwracać uwagi na kotwienia, gdyż sprawdza je konserwator
odpowiedzi a i b są prawidłowe
Po zauważeniu przez obsługującego niebezpiecznego uszkodzenie dźwigu:
należy natychmiast zatrzymać urządzenie, zabezpieczyć je przed niepowołanym użyciem oraz powiadomić przełożonego oraz innych obsługujących
można użytkować dźwig do końca zmiany a następnie poinformować przełożonego o uszkodzeniu urządzenia
nie należy podejmować żadnych kroków, ponieważ dźwig ma ważną decyzję zezwalającą na eksploatację
należy zatrzymać urządzenie i dokonać naprawy we własnym zakresie
Podczas obsługi dźwigu budowlanego o niepełnej zabudowie kabiny:
należy zawsze stosować szelki bezpieczeństwa
należy stosować środki ochrony indywidualnej określone w instrukcji eksploatacji dźwigu oraz wymagane w przepisach bhp obiektu na terenie którego jest zainstalowane urządzenie
nie jest konieczne stosowanie żadnych środków ochrony indywidualnej
należy stosować środki ochrony które są aktualnie dostępne w miejscu
Czy dozwolone jest przewożenie towarów ponadgabarytowych?
nie, w żadnym przypadku
tak, jeśli dostaniemy zgodę konserwatora
tak, jeżeli nie przekraczają udźwigu nominalnego razem z obsługującym
tak, jeżeli zostaną dodatkowo przymocowane do podstawy ładunkowej
Jeżeli instrukcja eksploatacji nie stanowi inaczej, uszkodzeniem listwy zębatej kwalifikującym ją do natychmiastowej wymiany jest:
ukruszony jeden ząb
ukruszone 2 zęby obok siebie
ukruszone dowolne 3 zęby
wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
Czy obsługujący przed przystąpieniem do pracy ma obowiązek dokonania oględzin stanu technicznego urządzenia?
tak
nie, sprawdza tylko zapisy w dzienniku konserwacji
tak, ale tylko na polecenie kierownika budowy
nie, jeżeli urządzenie jest nadal na gwarancji producenta
Jeżeli codzienna kontrola stanu technicznego dźwigu wykonana przez obsługującego zakończyła się negatywnie, to:
można pracować tylko pod nadzorem konserwatora
można pracować tylko pod nadzorem inspektora BHP
można pracować na wyraźne polecenie przełożonego
wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
Decyzja zezwalająca na eksploatację dźwigu budowlanego towarowego wydawana jest na okres:
1 roku
2 lat
3 lat
5 lat
Decyzja zezwalająca na eksploatację dźwigu budowlanego towarowo-osobowego wydawana jest na okres:
1 roku
2 lat
3 lat
5 lat
Liczba osób, które mogą być przewożone wraz z operatorem w kabinie dźwigu budowlanego towarowo-osobowego:
nie jest określona
jest określona przez producenta na tabliczce znamionowej i wynika ona z udźwigu urządzenia
jest zawsze większa niż 5
jest dowolna, w zależności o tego ile ich się zmieści w kabinie dźwigu
Obsługujący dźwig towarowo-osobowy powinien się znajdować:
w dowolnym miejscu kabiny
przy drzwiach kabiny
przy kasecie dyspozycji w kabinie
zawsze na środku kabiny
W przypadku, gdy łączna masa osób i towarów w kabinie przekracza udźwig nominalny, wykonanie jazdy przez obsługującego jest dozwolone:
w normalnej eksploatacji do wartości 110% udźwigu nominalnego
w normalnej eksploatacji do wartości 125% udźwigu nominalnego
na polecenie inspektora UDT podczas badania dźwigu
wszystkie powyższe odpowiedzi są nieprawidłowe
W przypadku sygnalizacji przeciążenia urządzenia operator powinien:
kontynuować pracę, jeżeli jest to możliwe
bezzwłocznie zredukować obciążenie do wartości przy której sygnalizacja przeciążenia zniknie
wyłączyć lub zmostkować czujnik przeciążenia, aby taka sytuacja się nie powtórzyła
zadysponować jazdę na najniższy przystanek celem rozładowania nadmiernego obciążenia
Praca dźwigiem budowlanym podczas burzy:
jest dozwolona, ponieważ dźwig jest wyposażony w ochronę odgromową
jest dozwolona na polecenie kierownika budowy
może być wykonywana, jeżeli wymaga tego harmonogram prac budowlanych
jest zabroniona
Próbę hamulca przeprowadza się:
przed rozpoczęciem pracy dźwigiem
tylko przy badaniach przeprowadzanych przez UDT
tylko po wymianie elementów nośnych
tylko w obecności konserwatora
Jeżeli instrukcja nie stanowi inaczej, próbę łącznika krańcowego mechanizmu jazdy w kierunku góra wykonuje się:
bez ładunku
z ładunkiem równym 50% udźwigu nominalnego
z ładunkiem równym 100% udźwigu nominalnego
z ładunkiem równym 200% udźwigu nominalnego
Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do:
zabezpieczenia dźwigu przed nieuprawnionym użyciem po zakończeniu pracy
bezzwłocznego zatrzymania pracy urządzenia w sytuacjach awaryjnych
uruchomienia hamulca awaryjnego w razie awarii hamulca zasadniczego
wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku niniejszego egzaminu będzie Pan/Pani posiadał/a świadectwo kwalifikacji do obsługi:
dźwigów budowlanych towarowych
dźwigów budowlanych towarowo-osobowych
wyciągów towarowych
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Maksymalną prędkość wiatru przy której można pracować dźwigiem:
ustala kierownik budowy
określa instrukcji obsługi
ustala operator dźwigu
ustala właściciel urządzenia
Za bezpieczne rozmieszczenie ładunku podczas transportu dźwigiem budowlanym odpowiada:
obsługujący posiadający stosowne uprawnienia
pracownik odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP na terenie zakładu
kierownik budowy
pracownik budowy pełniący funkcję sygnalisty
Zadaniem zamka bezpieczeństwa drzwi kabinowych dźwigu jest uniemożliwienie:
otwarcia drzwi przystankowych, kiedy kabina znajduje się poza strefą odryglowania
ruchu kabiny, jeżeli przynajmniej jedne drzwi przystankowe nie są zaryglowane
ruchu przeciążonej kabiny
odpowiedzi a i b są prawidłowe
Przerwanie dowolnego łącznika bezpieczeństwa powinno spowodować odłączenie silnika napędowego z jednoczesnym zadziałaniem hamulca:
po 1 minucie
natychmiast
po zatrzymaniu się na docelowym przystanku
po najbliższej zmianie kierunku ruchu
Zabezpieczenia mechaniczne które mogą występować w kabinie dźwigu:
wyłącznik awaryjny STOP, bariery i dach, zamki bezpieczeństwa, drzwi, hamulec
wyłącznik kierunku jazdy, osłona sterowania, drzwi i bariery, sygnał dźwiękowy
bariery i dach, zamki bezpieczeństwa, drzwi, osłona sterowania
zamki bezpieczeństwa, osłona sterowania, łącznik krańcowy
Przekraczanie dopuszczalnego udźwigu urządzenia podczas normalnej pracy:
jest dopuszczalne, jeżeli operator nie przewozi pasażerów
nie jest dopuszczalne
jest dopuszczalne do wartości 110% udźwigu nominalnego
jest dopuszczalne jeżeli dźwig posiada ogranicznik udźwigu
Łączniki krańcowe dźwigu służą do:
wyłączenia sterowania w przypadku przemieszczenia się podstawy ładunkowej poza strefy normalnej pracy
wyłączenia sterowania w przypadku przekroczenia udźwigu
wykrycia i zasygnalizowania przeciążenia
mechanicznego blokowania podstawy ładunkowej w skrajnym położeniu
Ogranicznik prędkości w dźwigu budowlanym towarowo-osobowym to:
urządzenie służące do uruchomienia chwytaczy kabiny w przypadku przekroczenia ustalonej dopuszczalnej prędkości
urządzenie które sygnalizuje obsługującemu przekroczenie dopuszczalnej prędkości
urządzenie ograniczające częstotliwość prąd u zasilania
urządzenie które zwalnia prędkość podstawy ładunkowej przy dojeździe do przystanku
Kończąc pracę dźwigiem budowlanym towarowym należy:
pozostawić platformę transportową na przystanku parkowania (zazwyczaj dolnym)
rozładować dźwig
zabezpieczyć dźwig przed użyciem przez osoby nieuprawnione
wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe