HDS - żurawie przenośne i przewoźne, ciesielskie - pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

Przygotowując się do egzaminu UDT sprawdź swoją wiedzę pozyskaną na kursie w Ośrodku Kształcenia Almat. Spokojnie i z zastanowieniem przeczytaj pytanie egzaminacyjne i następnie wytypuj prawidłową odpowiedź - nie śpiesz się !!! Następnie kliknij przycisk "odpowiedź" - sprawdź czy miałeś rację. Teraz najważniejsze - Żeby zaliczyć egzamin teoretyczny musisz zakreślić 11 włśniwych odpowiedzi z 15-tu - Masz na to 30minut - to bardzo dużo czasu - nie śpiesz się !!!

 

Żurawie przenośne i przewoźne (HDS)

Do parametrów żurawia zaliczamy
udźwig nominalny
wysokość podnoszenia
prędkość ruchów roboczych
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Zamek hydrauliczny (zawór zwrotny sterowany) w układzie hydraulicznym żurawia zapewnia ochronę przed
nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym
skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
dzieleniem strumienia na poszczególne obwody układu hydraulicznego
Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?
zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny)
zawór powrotny
zawór upustowy
zawór bezpieczeństwa
Zawory zwrotne sterowane (zamki hydrauliczne) montuje się w układach
rozkładania podpór
mechanizmu podnoszenia
mechanizmu zmiany wysięgu
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym żurawia jest
silnik hydrauliczny
pompa hydrauliczna
kompresor
sprężarka
Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym żurawi ma za zadanie
utrzymanie stałego ciśnienia w układzie hydraulicznym
utrzymanie siłownika w stałej pozycji
zabezpieczanie układu podnoszenia przed opadaniem
zasilać układ hydrauliczny
Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to
zawór przelewowy, zawory zwrotno-dławiące
pompa,rozdzielacz, siłownik teleskopowania
silnik obrotu, blokada zerowa, zawór kulowy
rozdzielacz,zawory kulowe, odboje
Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza
układ hydrauliczny oraz pompę przed uszkodzeniem za skutek wzrostu ciśnienia
przed przekroczeniem udźwigu nominalnego
przed utrata stateczności
przed niekontrolowanym ruchem żurawia
Zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane) instalowane w układach hydraulicznych żurawi przeładunkowych
zabezpieczają układ przed skutkami nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju w obwodach hydraulicznych
zabezpieczają przed nieuprawniona obsługa - zamykają dostęp do rozdzielacza ruchów roboczych
zabezpieczają siłowniki przed skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
zamykają dostęp do kabiny obsługującego żurawia samojezdnego
Tzw. zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane)
są elementami roboczymi, służącymi do ograniczania niebezpiecznych ruchów roboczych żurawia
są elementami bezpieczeństwa, których zadaniem jest ograniczenie ciśnienia w danym układzie hydraulicznym podczas przeciążenia żurawia
są elementami roboczymi, których zadaniem jest blokować pozycje żurawia podczas przestojów żurawia z zawieszonym ładunkiem
są elementami bezpieczeństwa, których zadaniem jest odciąć niekontrolowany wypływ oleju z siłowników, podczas uszkodzenia(rozszczelnienia) elastycznych przewodów doprowadzajacych olej do siłowników
Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu
dławienia ciśnienia w poszczególnych obwodach
zabezpiecza układ przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
kierowania przepływem czynnika roboczego do poszczególnych obwodów
wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym żurawia jest
siłownik mechanizmu podnoszenia
silnik hydrauliczny
siłownik mechanizmu teleskopowania
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest
zamek hydrauliczny
zawór dławiący
rozdzielacz hydrauliczny
zawór przelewowy
Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym żurawia może być realizowane w sposób
pośredni
bezpośredni
mieszany
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym żurawia
utrzymuje nurnik siłownika podnoszenia w stałym położeniu
jest elementem ograniczającym udźwig
zabezpiecza pompę hydrauliczna przed uszkodzeniem
ogranicza prędkość opuszczania podniesionego ładunku, podczas pęknięcia węża hydraulicznego
Jaki zawór w układzie hydraulicznym żurawia może być zintegrowany z siłownikiem?
zawór dławiący
zamek hydrauliczny
zawór przelewowy
odpowiedz a i b jest prawidłowa
Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym żurawia podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju kieruje go
z powrotem do zbiornika oleju
na zewnątrz żurawia (jest to sytuacja awaryjna)
do innej sekcji rozdzielacza
odpowiedz a i b jest prawidłowa
Gdzie znajdują się zawory zwrotne sterowane (zamki)?
na siłownikach
w pulpicie sterującym
przy pompie
na wężach elastycznych
Łącznik bezpieczeństwa STOP jest
zabezpieczony przed przypadkowym zadziałaniem
umieszczony blisko stanowiska obsługującego
koloru czerwonego
odpowiedz b i c jest prawidłowa
Gdzie w żurawiu przeładunkowym znajduje się łącznik bezpieczeństwa STOP?
przy lewej podporze tylnej
za kabina obsługującego
w kabinie kierowcy
na stanowisku sterowania
W skład mechanizmu obrotu żurawia wchodzi
silnik obrotu, hamulec obrotu, zawór zwrotno dławiący,rozdzielacz sterujący mechanizmem obrotu
wysięgnik, hamulec, koło linowe, lina
silnik obrotu, zawór bezpieczeństwa , siłownik teleskopowania
hamulec, rozdzielacz kierunkowy, kryza, przewody hydrauliczne
Moment wywracający żurawia wzrasta
wraz ze wzrostem masy przeciwwagi
wraz z długością wysięgnika
gdy masa ładunku maleje
przy słabym wietrze
W przypadku gdy moment ustalający jest większy od momentu wywracającego
żuraw może utracić stateczność
wzrasta wartość udźwigu żurawia
żuraw zachowuje stateczność
nastąpi obrót wysięgnika żurawia
Wysięg żurawia przeładunkowego
jest stały
zależy od rozstawienia podpór
maleje wraz ze wzrostem masy ładunku
odpowiedz b i c jest prawidłowa
Rozstawione podpory żurawia przeładunkowego
zwiększają jego stateczność
znacznie zwiększają wysokość podnoszenia
uniemożliwiają prace w pobliżu wykopów
zmniejszają stateczność
Wysięg żurawia jest to odległość pozioma pomiędzy punktem mocowania urządzenia chwytającego na wysięgniku a
podporą żurawia
zewnętrznym obrysem pojazdu
osia obrotu kolumny żurawia
odpowiedz b i c jest prawidłowa
Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?
Wysięg to parametr techniczny a wysięgnik to element konstrukcji
Wysięg i wysięgnik określają to samo
Wysięg to element bezpieczeństwa a wysięgnik to element konstrukcji
Wysięgnik jest blachownicowy a wysięg kratownicowy
Zwiększenie wysięgu może być realizowane przez
mechanizm podnoszenia i opuszczania wysięgnika
mechanizm obrotu
mechanizm teleskopowania
odpowiedzi a i c są prawidłowe
Wysięgnik teleskopowy żurawia
posiada mechaniczny układ zmiany wysięgu
składa się z kilku członów
umożliwia bezpieczna prace przy liniach elektroenergetycznych
odpowiedz a i b jest prawidłowa
Wykres udźwigów żurawia przedstawia zależność
masy podnoszonego ładunku i prędkości wiatru
masy podnoszonego ładunku, wysięgu i wysokości podnoszenia
wysokości podnoszenia ładunku i wysięgu
wysięgu i prędkości wiatru

 

Wysięgnik pomocniczy żurawia przeładunkowego
zwiększa udźwig żurawia
umożliwią prace przy silnym wietrze
zwiększa wysięg żurawia
żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
Na stateczność żurawia przeładunkowego ma wpływ
rodzaj i pochylenie podłoża
sposób rozstawienia podpór
ciężar ładunku
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Z przeciążeniem konstrukcji nośnej żurawia mamy do czynienia w przypadku
przekroczenia dopuszczalnego udźwigu dla danego wysięgu
zmniejszenie wysięgu poza wysięg dopuszczalny dla danego udźwigu
przekroczenie dopuszczalnego kata obrotu żurawia
przekroczenia dopuszczalnego kata pochylenia wysięgnika
Przedstawiony rysunek pokazuje
stan poziomu paliwa w zbiorniku
prędkość obrotowa silnika
wskazania ogranicznika obciążenia
wielkość podnoszonego ciężaru

Przedstawiony rysunek określa wskazania dla
wysięgnika żurawia z ręcznym układem teleskopowania
wysokości podnoszenia
wartości osiągniętego wysięgu
Odpowiedz a i c jest prawidłowa

Przedstawiony rysunek określa wskazania
określające długość wysięgnika
wartość osiągniętego wysięgu
minimalnej odległości wysięgnika od linii elektroenergetycznych
wartości wysunięcia podpór

Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o
2 pozycji wychylenia dźwigni sterującej z 4 stopniowej skali
ilość pasm lin zblocza hakowego
średniej prędkości wiatru
aktualnej prędkości wiatru

Przedstawiony symbol graficzny dotyczy
zewnętrznej temperatury powietrza
wartości obciążenia przeciwwagi żurawia
wartość maksymalnego udźwigu
temperatury oleju hydraulicznego

Wychylenie dźwigni w kierunku C (zgodnie z rysunkiem) powoduje
załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika
załączenie mechanizmu teleskopowania w kierunku "zwiększenia wysięgu"
załączenie mechanizmu obrotu w kierunku "prawo"
załączenie mechanizmu podnoszenia haka

Wychylenie dźwigni w kierunku B (zgodnie z rysunkiem) powoduje
załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika teleskopowego
załączenie mechanizmu teleskopowania w kierunku "zwiększenia wysięgu"
załączenie mechanizmu obrotu w kierunku "prawo"
załączenie mechanizmu opuszczenia wysięgnika głównego

Wychylenie dźwigni w kierunku C (zgodnie z rysunkiem) powoduje
załączenie mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra"
załączenie mechanizmu obrotu w kierunku "w prawo"
zamkniecie chwytaka
załączenie mechanizmu teleskopowania w kierunku "zwiększenia wysięgu"

Przedstawiony symbol graficzny dotyczy
opisu dźwigni sterującej mechanizmu podnoszenia wysięgnika teleskopowego
opisu dźwigni sterującej mechanizmu obrotu
opisu dźwigni sterującej mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego
załączenie mechanizmu opuszczania podpór

Przedstawiony symbol graficzny dotyczy
opisu dźwigni sterującej mechanizmu podnoszenia wysięgnika teleskopowego
opisu dźwigni sterującej mechanizmu teleskopowania
opisu dźwigni sterującej mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego
załączenie mechanizmu opuszczania podpór

Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o
aktualnym wypoziomowaniu żurawia
dokładności odkładania ładunku
stopniu wychylenia dźwigni sterujących
stopniu wychylenia dźwigni sterującej

Praca żurawiem przenośnym z pękniętą podpora jest
zabroniona, w przypadku wykrycia pęknięcia należy niezwłocznie przerwać pracę
dozwolona, do momentu przyjazdu konserwatora i stwierdzeniu pęknięcia
dozwolona dla pęknięć nie dłuższych niż 3 mm
można pracować z jedna pęknięta podpora
Jakie dane odczytuje ogranicznik udźwigu?
ilość wysuniętych sekcji wysięgnika, ciężar przeciwwagi,prędkość wiatru
ciśnienie w układzie hydraulicznym, ciśnienie w oponach
ilość paliwa w zbiorniku,ilość oleju w układzie hydraulicznym
kat wychylenia oraz długość wysięgnika, ciężar ładunku, rozstawienie podpór
Blokada transportowa podpór żurawi służy do
zabezpieczenia przed nadmiernym rozłożeniem się podpór
zabezpieczenia przed jazda z niezłożonymi elementami żurawia
Zabezpieczenia przed wysunięciem podpór podczas jazdy żurawiem
zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem
Sterowanie bezpośrednie to
sterowanie w którym obsługujący widzi bezpośrednio całą drogę przenoszonego ładunku
sterowanie które odbywa się za pomocą przycisków
gdy żuraw jest sterowany zdalnie(bezprzewodowo)
sterowanie gdzie obsługujący steruje dźwigniami połączonymi mechanicznie bezpośrednio z rozdzielaczem
Sterowanie pośrednie to
sterowanie gdy obsługujący nie widzi podnoszonego ładunku i korzysta z współpracy sygnalisty
sterowanie odbywa się za pomocą dźwigni połączonych mechanicznie za pośrednictwem cięgien z rozdzielaczem
sterowanie z kabiny żurawia
sterowanie w którym obsługujący steruje joystickami lub przyciskami oddziałowującymi na rozdzielacz za pośrednictwem elektrycznego lub hydraulicznego obwodu sterowania
Synchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza
wszystkie segmenty teleskopu wysuwają się jednocześnie i równomiernie
wysięgnik teleskopowany jest przy pomocy dodatkowej pompy hydraulicznej zsynchronizowanej z pompa główna
elementy teleskopu wysuwają się kolejno i pojedynczo
odpowiedz a i b jest prawidłowa
Asynchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza
wysuw poszczególnych sekcji sterowany jest przez obsługującego
żuraw może pracować na różnym poziomie wysunięcia poszczególnych sekcji
wszystkie segmenty teleskopu wysuwają się jednocześnie
odpowiedz a i b jest prawidłowa
Zabezpieczenia stosowane w hakach żurawi to
ogranicznik udźwigu, łącznik krańcowy wysokości podnoszenia, zabezpieczenie nakrętki haka
zamki hydrauliczne, łączniki krańcowe mechanizmu podnoszenia
zapadka haka, zabezpieczenie nakrętki haka przed odkręceniem
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Graniczne parametry zużycia haka określa
konserwator
eksploatujący
obsługujący
producent żurawia
O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi
5%
3%
10%
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wynosi
2%
5%
10%
15%
Stan techniczny haka określa się na podstawie
daty produkcji
ilość karbów
oględzin i pomiarów
ilości przepracowanych cykli
W celu regeneracji haka możemy
spawać pęknięte fragmenty
napawać drobne ubytki
podgrzewać i prostować
zeszlifować łagodne zadziory
Karta haka jest to
dokument potwierdzający zgodność ze wzorcem
dokument wypełniany przez Inspektora UDT
dokument kontroli zużycia haka
dokument wypełniany przez producenta
Wysięgnik pomocniczy montowany w niektórych żurawiach to
dodatkowy wysięgnik zwiększający stateczność żurawia
dodatkowy wysięgnik służący do stabilizacji ładunków o dużych gabarytach
element konstrukcji służący do zwiększenia rozpiętości podpór
dodatkowy element wysięgnika montowany mechanicznie w celu zwiększenia długości wysięgnika
Podpora żurawia to
konstrukcja służąca do podniesienia pojazdu podczas poziomowania
element służący do podparcia wysięgnika żurawia
element umożliwiający prace żurawia na grząskim gruncie
konstrukcja pomocnicza, połączona z podstawa żurawia lub pojazdem, która zapewnia jego stateczność
Ogranicznik udźwigu nie zabezpiecza przed
przeciążeniem konstrukcji
rozkołysaniem ładunku
ryzykiem utraty stateczności
niebezpiecznym ruchem ładunku
Urządzenia sterownicze po zwolnieniu nacisku powinny
powracać do pozycji wyjściowej tylko po przesterowaniu przez obsługującego
samoczynnie powrócić do pozycji wyjściowej
pozostać w pozycji zasterowanej
umożliwić dokończenie zasterowanego ruchu
Kryteria zużycia lin to między innymi
zmniejszenie średnicy zewnętrznej
korozja
ilość pękniętych drutów
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Zmniejszenie średnicy zewnętrznej liny nośnej może być spowodowane
uszkodzeniem rdzenia liny
wytarciem powierzchni zewnętrznej
wyciśnięciem splotki
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Żurawie przeładunkowe mogą być instalowane na podwoziu
kołowym
gąsienicowym
samochodowym
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Zgodnie z przedstawionym diagramem wysięgnik teleskopowy żurawia składa się z
2 sekcji
3 sekcji
4 sekcji
5 sekcji

Elementy budowy haka to
chwytnia oraz pazur
podstawa oraz ucho
pręt oraz ucho
trzon oraz gardziel
Obsługującemu żuraw z koszem do podnoszenia ludzi montowanym bezpośrednio do wysięgnika (zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji) może być osoba, która
posiada uprawnienia do obsługi podestów ruchomych
posiada uprawnienia do obsługi żurawi przenośnych
posiada uprawnienia do obsługi wózków z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem
posiada uprawnienia do obsługi dźwigów osobowych
W oparciu o przedstawiony rysunek określ jakie ruchy niebezpieczne zostaną odłączone w przypadku zadziałania ogranicznika obciążenia
E, F
A, D
C, B
F, D

W oparciu o przedstawiony rysunek określ jakie ruchy niebezpieczne zostaną odłączone w przypadku zadziałania ogranicznika obciążenia
F, D, B
A, B, C
E, C, B
wszystkie ruchy wysięgnika

Sterowanie ruchem podpór żurawia z ładunkiem zawieszonym na haku żurawia jest
dozwolone w ramach niewielkiej korekty pochylenia podwozia
bezwzględnie zabronione
zabronione ale tylko dla podpór"wychylnych"
zawsze dozwolone ponieważ podpory posiadają zamki hydrauliczne
W jaki sposób realizowana jest kontrola obciążenia w żurawiach przenośnych
wyłącznie poprzez zawór przelewowy
wyłącznie poprzez system elektroniczny
wyłącznie poprzez blokowanie dźwigni sterujących
zgodnie z instrukcja producenta żurawia
O ile wytwórca nie określi inaczej ogranicznik udźwigu powinien zadziałać gdy masa ładunku przekroczy
100% udźwigu przy danych parametrach pracy
90% udźwigu przy danych parametrach pracy
80% udźwigu przy danych parametrach pracy
żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Prędkość wiatru, po przekroczeniu której praca żurawiem przenośnym jest zabroniona
wynosi 14,8 m/s
wynosi 12,5 m/s
określa to instrukcja eksploatacji
prędkość wiatru nie wpływa na prace żurawia przeładunkowego
Maksymalne nachylenie podłoża na którym rozstawiany jest żuraw nie może przekraczać
wartości 3°
wartości 3%
wartości określonej w instrukcji obsługi
brak jednoznacznych wytycznych
Przed rozstawieniem żurawia w nowym miejscu pracy obsługujący powinien
zapoznać się rodzajem podłoża na którym ma pracować żuraw
sprawdzić nośność podłoża
sprawdzić miejsce pracy pod katem możliwości wystąpienia studzienek i kanałów ściekowych
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od
głębokości wykopu
siły wiatru
odpowiedniej widoczności
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Przed podjęciem prac rozładunkowych obsługujący żurawia ma obowiązek
zapoznać się z wielkoscia podejmowanych mas ładunków
sprawdzić, czy wykorzystywany osprzet dodatkowy jest odpowiedni do przenoszonych ładunków
sprawdzić uprawnienia kierowcy dostarczajacego ładunki
odpowiedz a i b jest prawidłowa
Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący
dokonuje oceny stanu w zakresie zgodnym z zapisami instrukcji eksploatacji
wykonuje próby z przeciążeniem
w przypadku negatywnej oceny stanu technicznego odmawia rozpoczęcia pracy
odpowiedz a i c jest prawidłowa
Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący
sprawdza stan wyposażenia żurawia
dokonuje oceny wizualnej stanu technicznego żurawia
wykonuje próby ruchowe bez obciążenia iż obciążeniem
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego obsługujący
sprawdza poziom oleju hydraulicznego
sprawdza stan lepkości oleju hydraulicznego
sprawdza szczelność wewnętrzną i zewnętrzną układu
odpowiedz a i c jest prawidłowa
Nieszczelność w układzie hydraulicznym żurawi może się objawiać
wyciekiem zewnętrznym
niekontrolowanym opadaniem ładunku
brak jednoznacznych kryteriów szczelności
odpowiedz a i b jest prawidłowa
Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym obsługujący sprawdza
zawsze przed rozpoczęciem pracy
1 raz w miesiącu
zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji
zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z badan okresowych
O ile wytwórca nie określi inaczej próbę szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wykonujemy
zawsze z obciążeniem 1000kg
na wysięgu nie mniejszym niż 3 m
ciężar ładunku oraz jego odległość ustalamy w oparciu o diagram udźwigu
na wysokości min 4 m
Teleskopowanie układu wysięgnikowego wraz z podwieszonym ładunkiem jest
dozwolone o ile taka sytuacje przewidział producent urządzenia
zabronione
jest dozwolone ale z ładunkiem nieprzekraczającym 50% udźwigu nominalnego
odpowiedz a i c jest prawidłowa
Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność żurawia
jest niezmienna ponieważ stateczność żurawia zależy wyłącznie od masy podnoszonego ładunku
jest niezmienna ponieważ współczynnik stateczności zależy wyłącznie od wysięgu żurawia
jest zmienia ponieważ zmienia się odległość usytuowania układu wysięgnikowego i ładunku od krawędzi wywrotu
jest niezmienna ponieważ stateczność żurawia zależy wyłącznie od masy pojazdu i żurawia
O ile producent nie określa inaczej skuteczność działania zaworów zwrotnych sterowanych (zamków hydraulicznych) żurawia należy sprawdzić
bez obciążenia
z przeciążeniem 125%
z obciążeniem nominalnym
z przeciążeniem 110%
Do parametrów żurawia zaliczamy
udźwig nominalny
wysokość podnoszenia
prędkość ruchów roboczych
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Bezpośrednio po zakończeniu pracy, obsługujący żurawia ma obowiązek
sprawdzić stan oleju w silniku
sprawdzić temperaturę rozdzielaczy
zakonserwować żuraw
wyjąć kluczyk i zabezpieczyć przed jego eksploatacja przez osoby postronne
Nadmiernie rozbujany ładunek może spowodować
uwolnienie sia ładunku z zawiesi
utratę stateczności, ponieważ wzrasta moment wywracający wywołany siła boczna rozkołysanego ładunku
uszkodzenie wysięgnika
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w żurawiach przeładunkowych ze sterowaniem bezpośrednim przeprowadza się
z ładunkiem nominalnym na wysokości ok 1/2 wysokości podnoszenia
z włączonym silnikiem bez ładunku
wychylając i przytrzymując dźwignie danego mechanizmu aż do momentu uzyskania przez element wykonawczy położenia skrajnego
odpowiedz b i c jest prawidłowa
Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala
wytwórca urządzenia
konserwator
obsługujący
brak jednoznacznych wytycznych
W oparciu o przedstawiony diagram określ po przekroczeniu jakiego wysięgu zadziała ogranicznik udźwigu żurawia o oznaczeniu 600 T z podwieszonym ładunkiem o masie 700 kg
8 m
9 m
7 m
11 m

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jakim wysięgu zadziała ogranicznik udźwigu żurawia z podwieszonym ładunkiem o masie 3320 kg
8,5 m
9,5 m
10 m
7 m

Czy obsługujący może sprawdzić ogranicznik udźwigu w żurawiu przenośnym?
nie, bo wiąże się to z przeciążaniem urządzenia
tak, ale tylko w obecności inspektora BHP
tak, zgodnie z instrukcja eksploatacji
tak, ale tylko w obecności przełożonego
Praca żurawia bez podpór
jest zabroniona w każdym wypadku
jest dopuszczalna o ile producent przewidział taką sytuacje
jest uzależniona od stopnia załadowania skrzyni ładunkowej
odpowiedz b i c jest prawidłowa
Praca żurawiem podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi jest
dopuszczalna, pod warunkiem opadów nie ograniczających widoczność
niedopuszczalna
dopuszczalna, pod warunkiem pisemnej zgody udzielonej od eksploatującego
dopuszczalna na wyłączna odpowiedzialność obsługującego
Minimalna temperatura po przekroczeniu której żurawiem nie można pracować
jest uzależniona od masy przenoszonych ładunków
wynosi -15 °C
jest określona w parametrach technicznych pracy żurawia i jest wskazana w instrukcji eksploatacji
zależy od rodzaju (lepkości) oleju hydraulicznego
Dopuszczalna maksymalna prędkość wiatru przy której można bezpiecznie pracować żurawiem
wynosi 14 m/s
wynosi 12,5 m/s
jest określona w instrukcji eksploatacji
jest uzależniona jest od umiejętności obsługującego
Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia w żurawiu może mieć wpływ
rodzaj zainstalowanego wysięgnika dodatkowego
prędkość obrotowa silnika zasilającego
stopień wysunięcia podpór żurawia
odpowiedz a i c jest prawidłowa
Układanie podkładów pod podpory żurawia
zwiększa bezpieczeństwo pracy żurawia
nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy żurawia
zwiększa powierzchnie nacisku wywieranego przez podpory na podłoże
odpowiedz a i c jest prawidłowa
Podkładów pod podpory nie stosuje się
na miękkim podłożu
przy pracy żurawiem na kołach
na twardym podłożu
żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Z uwagi na brak wystarczającego miejsca na rozłożenie podpór obsługujący żurawia może
rozłożyć podpory tylko po stronie pobieranego ładunku
podjąć prace z zachowaniem szczególnej ostrożności
ograniczyć masę podnoszonego ładunku
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Podpory żurawia należy rozstawiać
tylko wtedy, gdy żuraw będzie przenosił ładunki na maksymalnym wysięgu lub gdy podłoże pod żurawiem jest niestabilne
tylko, gdy podłoże pod żurawiem jest niestabilne a żuraw będzie pracował z wysięgnikiem pomocniczym (dodatkowym)
zgodnie z posiadanymi kompetencjami z możliwością regulacji stopnia ich wysunięcia wraz ze wzrostem lub spadkiem obciążenia wysięgnika
zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji żurawia bez możliwości ich regulacji w trakcie trwających prac przeładunkowych
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od wykopu
A
B
C
D

Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od
kata nachylenia wysięgnika żurawia
siły wiatru
warunków atmosferycznych
głębokości wykopu
Rozstawienie żurawia przy krawędzi niezabezpieczonego wykopu
jest możliwe za zgoda kierownika budowy
jest możliwe przy słabym wietrze
nie wpływa na bezpieczna prace żurawia
jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania bezpiecznej odległości
Bezpieczna odległość żurawia od linii elektroenergetycznej
jest stała i wynosi 20 m
zależy od napięcia linii
maleje przy wysokich słupach
zależy od wilgotności powietrza
Obowiązujące minimalne odległości od linii elektroenergetycznych wynikają z
instrukcji eksploatacji urządzenia
przepisów DT
przepisów wewnątrz zakładowych
odrębnych przepisów krajowych
Jaka jest bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1hV do 15hV
3m
15m
5m
20m
Jaka jest bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 110 kV
10m
15m
5m
30m
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych
A
B
C
D

Praca żurawia w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest
zawsze zabroniona
dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z operatorem linii przesyłowej
dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z UDT
dozwolona pod warunkiem operowaniem żurawia ze zmniejszonymi prędkościami pracy i w ograniczonym zasięgu
Dopuszczalna odległość pracy żurawia od napowietrznej linii elektroenergetycznej mierzy się
od linii w poziomie do osi obrotu żurawia
od linii w poziomie do całkowicie wysuniętego wysięgnika wraz z zawieszonym ładunkiem
od linii w poziomie do kabiny obsługującego żurawia
od linii po skosie do całkowicie wysuniętego wysięgnika wraz z zawieszonym ładunkiem
Podczas podnoszenia i przemieszczania ładunków niedopuszczalne jest
przemieszczanie ładunków nad pojazdami
przemieszczanie ładunku nad obiektami budowlanymi
przemieszczanie ładunków nad maszynami
przemieszczanie ładunków nad osobami
Podnoszenie ładunków o masie większej niż udźwig dopuszczalny jest
dozwolone gdy masa ładunku jest większa od udźwigu nominalnego o nie więcej niż 10%
dozwolone gdy nie ma możliwości przeniesienia ładunku dzieląc go na mniejsze części
gdy czas podnoszenia jest krótszy od czasu cyklu roboczego
zabronione
O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w żurawiach ze sterowaniem bezpośrednim wykonujemy
przy obciążonym siłowniku i wyłączonej pompie hydraulicznej po wysterowaniu rozdzielacza siłownik niepowinien się składać
podczas pracy siłownika obserwujemy prace zaworu zwrotnego sterowanego (zamka)
sprawdzamy czy przy maksymalnym wysunięciu siłownika możemy sterować podnoszeniem i opuszczaniem ładunku
obserwujemy, czy podczas opuszczania i podnoszenia ciśnienie w układzie hydraulicznym jest jednakowe
Podczas rozładunku materiałów z mobilnych środków transportowych obsługujący ma obowiązek upewnić się
że masa podnoszonych ładunków nie przekracza wartości dopuszczalnych wynikających z diagramu udźwigu
pasy zabezpieczające ładunek na czas transportu są odczepione
środek transportu z którego podejmowany jest ładunek jest zabezpieczony przed przemieszczeniem
wszystkie odpowiedzi są poprawne
W których miejscach przebywanie hakowych jest niedozwolone lub niewłaściwe?
pod uniesionym/wiszącym/podnoszonym ładunkiem
w kabinie obsługującego podczas procesu transportu ładunków
na wiszącym/ podnoszonym ładunku
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Podczas operacji podnoszenia obsługujący żurawia
nie może przeciągać ładunków
nie może przeciążać żurawia
musi stosować się do poleceń przełożonego, z pominięciem zapisów instrukcji eksploatacji
odpowiedz a i b jest prawidłowa
Eksploatacja żurawia z hakiem pozbawionym fabrycznego zabezpieczenia gardzieli haka jest
zabroniona
dopuszczalna na odpowiedzialność obsługującego
dopuszczalna pod warunkiem pracy ze zmniejszonymi prędkościami
dopuszczalna na odpowiedzialność konserwującego
Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący
dokonuje oceny stanu w zakresie zgodnym z zapisami instrukcji eksploatacji
wykonuje próby z przeciążeniem
w przypadku negatywnej oceny stanu technicznego odmawia rozpoczęcia pracy
odpowiedz a i c jest prawidłowa
Korzystając z przedstawionego diagramu wskaż odpowiednia wartość wysięgu i ładunku próbnego podczas przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej żurawia
6600 kg i 9,1 m
6600 kg i 5,2 m
2090 kg i 9,1 m
2090 kg i 3,3 m

O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość opadania ładunku żurawi przenośnych budowlanych (o wysięgu poniżej 12m) podczas próby szczelności wynosi
10 mm
0,5% długości wysięgu realizowanego hydraulicznie
2% maksymalnego wysięgu żurawia
4% udźwigu nominalnego wyrażone w mm
O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość opadania ładunku żurawi przeładunkowych do drewna podczas próby szczelności wynosi
10 mm
2,0% danego wysięgu
2% maksymalnego wysięgu żurawia realizowanego hydraulicznie
4% udźwigu nominalnego wyrażone w mm
Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego żurawia obsługujący sprawdza
poprawność oznaczeń dźwigni i przycisków sterujących
wielkość nastaw sprężyn dźwigni sterujących
wartość natężenia oświetlenia zewnętrznego
odpowiedz a i b jest prawidłowa
Podczas obsługi codziennej obsługujący żurawia ma obowiązek
sprawdzić momenty dokręcenie śrub mocujących żurawia do ramy podwozia
przesmarować zawory przelewowe
wykonać próby ruchowe z przeciążeniem
wykonać czynności określone przez producenta w instrukcji obsługi
W przypadku braku możliwości obserwacji przez obsługującego całej drogi jaka pokonuje ładunek
obsługujący wykonuje czynności przemieszczania ładunku z prędkością równa połowie prędkości maksymalnej danego mechanizmu
brak jest możliwości wykonania pracy
obsługujący wykonuje czynności przemieszczania ładunku przy współpracy osoby przeszkolonej zwanej sygnalista
do eksploatacji żurawia wyznacza się osoby posiadające udokumentowana praktykę wykonywania tego typu prac
Przy eksploatacji żurawia przeładunkowego do drewna
istnieje zakaz pracy hakiem
obsługujący musi posiadać dodatkowe specjalne uprawnienia UDT
obsługujący nie musi posiadać żadnych uprawnień, ponieważnajczęściej pracuje w lesie
nie są wymagane przeglądy wykonywane przez uprawnionego konserwatora ze względuna prosta konstrukcje urządzenia
Nadmiernie rozbujany ładunek może spowodować
uszkodzenie haka żurawia
utratę stateczności,ponieważ wzrasta moment wywracający wywołany siła boczna rozkołysanego ładunku
zerwanie liny nośnej
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podnieść ładunek o masie 3,4t
17m
24,5 m
18,6 m
22m

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,4t
17m
14 m
18,6 m
10,2 m

 

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
maksymalny udźwig 13000 kg
maksymalny wysięg 23 m
maksymalny udźwig na wysięgu 18,5 m wynosi 2,4 t
odpowiedz b i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
maksymalny udźwig 17,5 t
maksymalny wysięg 26 m
maksymalny udźwig na wysięgu 14 m wynosi 2,4 t
odpowiedz b i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 10 m
4100 kg
6900 kg
3260 kg
5200 kg

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 20 m
5,2 t
2,8 t
2,1 t
4,1 t

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalną wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,32 t
17 m
24,5 m
15 m
22 m

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,32 t
7,0 m
10,2 m
8,6 m
10,2 m

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
maksymalny udźwig 6200 kg
maksymalny wysięg 15 m
maksymalny udźwig na wysięgu 10,5 m wynosi 2,61 t
odpowiedz a i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
maksymalna wysokość podnoszenia 13 m
maksymalny wysięg 15 m
maksymalny udźwig na wysięgu 14 m wynosi 2,4 t
maksymalny udźwig na wysięgu 6,8 m wynosi 4,3 t

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 4 m
4100 kg
6200 kg
3260 kg
5200 kg

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 13m
2,1 t
2,8 t
2,4 t
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 890 kg
7 m
5,5 m
4,4 m
6 m

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 620 kg
5,5 m
4,5 m
3,5 m
6 m

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
maksymalny udźwig 620 kg
maksymalny wysięg 6,1 m
maksymalny udźwig na wysięgu 6,1 m wynosi 4,5 t
odpowiedz b i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
maksymalna wysokość podnoszenia 7 m
maksymalny wysięg 7 m
maksymalny udźwig na wysięgu 6,1 m wynosi 450 kg
odpowiedz a i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 4 m, przy wysokości 5,8 m
620 kg
450 kg
720 kg
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaką można podać na odległość 1,8 m, przy wysokości 4 m
0,45 t
0,62 t
0,89 t
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3980 kg
5,3 m
4,5 m
3,5 m
6 m

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
maksymalny udźwig 3,98 t
maksymalny wysięg 11,1 m
maksymalny udźwig na wysięgu 6 m to 4,5 t
odpowiedz a i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
maksymalna wysokość podnoszenia 11,1 m
maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem 2,82 t to 7,2 m
maksymalny udźwig na wysięgu 3,4 m wynosi 6390 kg
odpowiedz b i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 7,2 m
5,20 t
2,82 t
4,32 t
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3790 kg
7 m
5,5 m
4,4 m
6,25 m

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3790 kg
18,5 m
16 m
10 m
8 m

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
maksymalny udźwig wynosi 9200kg
maksymalny wysięg żurawia z wysięgnikiem o ręcznym wysuwie wynosi 18,65 m
maksymalny udźwig na wysięgu 6 m to 2,81 t
odpowiedz a i b jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
praca z wysuniętymi podporami
maksymalny wysięg 16 m
maksymalny udźwig 9,2 t
odpowiedz a i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 12,25 m
6,34 t
1,76 t
3,80 t
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 17 m
1350 kg
1050 kg
880 kg
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
maksymalny udźwig żurawia 510kg
maksymalny udźwig żurawia 610 kg
maksymalny udźwig żurawia 1000 kg
maksymalny udźwig żurawia 440 kg

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1300 kg żurawiem oznaczonym symbolem 700T
7 m
6 m
4,4 m
5 m

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1350 kg żurawiem oznaczonym symbolem 600T
2 m
4 m
5 m
7 m

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawi
maksymalny udźwig żurawia 700t
maksymalny wysięg żurawia z wysięgnikiem o ręcznym wysuwie 14,35 m
maksymalny udźwig żurawia 700T na wysięgu 6 m wynosi 1,03 t
odpowiedz a i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
diagram dotyczy dwóch rodzajów żurawi
maksymalny wysięg wynosi 10 m
maksymalny udźwig żurawia żurawia 700T to 2,02 t
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 10 m, żurawiem oznaczonym symbolem 600T
630 kg
450 kg
550 kg
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 8 m żurawiem oznaczonym symbolem 600T
700 kg
800 kg
1030 kg
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1290 kg
7 m
5,5 m
10,3 m
6,25 m

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1290 kg
14,5 m
20,7 m
10 m
17,9 m

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
maksymalny udźwig 2000 kg
maksymalny wysięg żurawia realizowany mechanicznie wynosi 14,35 m
maksymalny udźwig na wysięgu 6 mwynosi 3,81 t
odpowiedz a i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
praca na maksymalnym wysuwie podpór
maksymalny wysięg 22 m
maksymalny udźwig 8065 kg
odpowiedz a i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 12,35 m
0,995 t
2,23 t
1,240 t
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 6,35 m
1350 kg
1050 kg
2350 kg
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 6470 kg
7 m
9,65 m
10,3 m
6,25 m

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 6470 kg
14,5 m
20,0 m
16 m
17,5 m

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
maksymalny udźwig 21500 kg
maksymalny wysięg żurawia z wysięgnikiem o mechanicznym wysuwie 23,55 m
maksymalny udźwig na wysięgu 11,75 m to 5,22 t
odpowiedz a i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
praca na minimalnym wysuwie podpór
maksymalny wysięg wysięgnika z mechanicznym wysuwem 16,15 m
maksymalny udźwig 25,1 t
odpowiedz a i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 13,9 m
5,520 t
3,655 t
4,350 t
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 6,95 m
8255 kg
10050 kg
10940 kg
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Poniższy rysunek przedstawia cechę
zawiesia łańcuchowego
zawiesia linowego
zawiesia pasowego
trawersy specjalistycznej

Poniższy rysunek przedstawia cechę
zawiesia łańcuchowego
zawiesia linowego
zawiesia pasowego
trawersy specjalistycznej

Poniższy rysunek przedstawia cechę
zawiesia łańcuchowego
zawiesia linowego
zawiesia pasowego
trawersy specjalistycznej

Trawersa służy do
podnoszenia ładunków specjalnych np. arkuszy blachy
podnoszenia długich ładunków, przy których użycie zwykłych zawiesi jest niemożliwe lub utrudnione
podnoszenia ładunków przekraczających udźwig nominalny urządzenia
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi
20,0 t
25,2 t
30,0 t
wszystkie odpowiedzi sa niepoprawne

Skrót DOR oznacza
dopuszczalne obciążenie robocze
dopuszczalne obciążenie robocze cięgna przy kacie wierzchołkowym α 120°
dozwolona obsługa ręczna
dokumentacja techniczno-ruchowa
Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić
tak, aby oba rogi były jednakowo obciążone
tak, aby różnica w obciążeniu poszczególnych rogów haka nie była większa niż 30 %
wyłącznie przy użyciu specjalnego zawiesia do haka dwurożnego
tylko przy użyciu zawiesi łańcuchowych
Na redukcje DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa
Ilość wykorzystanych cięgien
dodatkowe obostrzenia eksploatacyjne zawarte w instrukcji zawiesia
kąt rozwarcia cięgien
wszystkie odpowiedzi są poprawne
W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego
6,0 t
5,0 t
7,0 t
3,5 t

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego
2,0 t
5,0 t
7,0 t
10,0 t

Na rysunku pokazana jest
tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego dwucięgnowego
tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 2 500 kg
tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 3 550 kg
odpowiedz a i c jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt α) dla zawiesia dwuciegnowego
100°
90°
70°
50°

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt α) dla zawiesia dwucięgnowego
120°
90°
70°
50°

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt α ) dla zawiesia dwucięgnowego
70%
90%
110%
50%

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt α ) dla zawiesia dwucięgnowego
70%
90%
110%
50%

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego
1
1,4
0,8
2

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego
1
1,4
0,8
2

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego
1
1,4
0,8
2

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy
Rys A
Rys B
Obydwa sposoby są poprawne
Obydwa sposoby są niepoprawne

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy
Rys A
Rys B
Obydwa sposoby są poprawne
Obydwa sposoby są niepoprawne

Poniższy rysunek przedstawia
osprzęt wymienny montowany do głowic urządzeń dźwignicowych
element układu podnoszenia wózków jezdniowych podnośnikowych
zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Poniższy rysunek przedstawia
zawiesie specjalistyczne do transportu rur stalowych i betonowych
chwytak kleszczowy do przeładunku złomu
zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
element kleszczy szynowych

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do
podnoszenia arkuszy blach stalowych
podnoszenia prętów stalowych
podnoszenia elementów betonowych
podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do
podnoszenia elementów betonowych
podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego
podnoszenia arkuszy blach stalowych
podnoszenia prętówstalowych

Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada
hakowy
obsługujący (dotyczy sytuacji, gdy obsługujący jest odpowiedzialny za podhaczenie ładunku)
zakładowe służby BHP
odpowiedz a i b jest prawidłowa
Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach
co 30 dni
co 2 miesiące
nie podlegają przeglądom okresowym
zgodnych z zapisami instrukcji eksploatacji zawiesi
Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od
rodzaju przenoszonego materiału
dostępności zawiesia i odległości pomiędzy miejscem pracy, a miejscem jego składowania
warunków środowiskowych miejsca pracy zawiesia np. temperatury, promieniowania UV, wilgotności powietrza
odpowiedz a i c jest prawidłowa
Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek
w oparciu o masę podnoszonych ładunków dobrać zawiesie z odpowiednim DOR
w oparciu o rodzaj podnoszonych ładunków dobrać zawiesie o właściwej budowie
dokonać oceny stanu technicznego zawiesia pod katem jego zużycia
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Zawiesie to
element umożliwiający transportowanie ładunku
element umieszczony pomiędzy dźwignicą a ładunkiem
element, którego masę należy uwzględnić przy podnoszeniu ładunku
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Zawiesia możemy podzielić
ze względu na materiał, z którego zostały wykonane
ze względu na ilość cięgien nośnych
ze względu na rodzaj cięgien
wszystkie odpowiedzi są poprawne
DOR zawiesia pasowego można określić
testując wytrzymałość ciężarem próbnym
mierząc grubość pasa
sprawdzając informacje na identyfikatorze/etykiecie
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej
jest zabroniona
jest dopuszczalna pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności
jest dopuszczalna pod warunkiem określenia udźwigu zawiesi na podstawie nr haka
jest dopuszczalna za zgoda konserwatora
Zawiesia łańcuchowe
mogą być zakończone wyłącznie hakiem
mogą mieć inne zakończenia niż hak, np. szekle
mogą być stosowane w każdej temperaturze otoczenia
nie wymagają konserwacji
Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy α stosowany w zawiesiu może wynieść
120°
100°
nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia
90°
Maksymalny kąt β w zawiesiu może wynieść
120°
60°
uwzględnia się wyłącznie kat α
nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia
Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy
Rys A
Rys B
Rys C
Rys D

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy
Rys A
Rys B
Rys C
Rys D

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy
Rys A, B, C
Rys A, B, D
Rys A, C, D
Rys A, B, C, D

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego
120%
90%
70%
10%

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego
120%
90%
70%
50%

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to
rozwarcie o 5% i wytarcie gardzieli o 10%
rozwarcie o 20% i wytarcie gardzieli o 10%
rozwarcie i wytarcie gardzieli o 1%
wymiary haka nie zmieniają się w trakcie eksploatacji
O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi
1% drutów w splotce na długości 6 średnic i 10% na długości 30 średnic
5 drutów w splotce na długości 6 średnic i 10 na długości 30 średnic
10 % splotek
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?
pękniecie splotki w linie
miejscowe zmniejszenie średnicy na skutek przerwania rdzenia liny
deformacja w kształcie koszyka
wszystkie odpowiedzi są poprawne
Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego α
dopuszczalne obciążenie robocze rośnie
dopuszczalne obciążenie robocze maleje
dopuszczalne obciążenie robocze pozostaje bez zmian, ponieważ kat wpływa tylko na udźwig dźwignicy
kat wierzchołkowy ma tylko znaczenie przy wartości α=120 stopni
Katy α i β w odniesieniu do zawiesi
są sobie zawsze równe
kat a stanowi połowę kata β
kat β stanowi połowę kata α
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy
stosować specjalne przekładki zabezpieczające zawiezie przez ostrymi krawędziami
nie wolno stosować zawiesi pasowych
należy podwójnie opasać ładunek, aby nie doszło do przetarcia pasa
stosować tylko zawiesia pasowe poliestrowe
Wartość DOR zawiesia wielociegnowego jest
wartością zależną od udźwigu dźwignicy
wartością zmienna i zależy od kata pomiędzy cięgnami zawiesia
zależna od masy transportowanego ładunku
wartością stała
Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100˚C jest
dopuszczalne ale w krótkim czasie
jest dopuszczalne o ile zezwala na to instrukcja zawiesia
zabronione
dopuszczalne tylko przy stosowaniu zawiesi łańcuchowych
Poniższy rysunek przedstawia
cechę zawiesia łańcuchowego czterocięgnowego
cechę zawiesia linowego o długości cięgien 10 m
cechę zawiesia specjalnego
wszystkie odpowiedzi są poprawne

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi
8,4 t
6,0 t
10,0 t
8,0 t

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym β 60˚ wynosi
10,0 t
8,4 t
6,0 t
4,0 t

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym β 45˚ wynosi
8,4 t
8,0 t
6,0 t
4,0 t

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka
A
B
C
D

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 55˚ nie może przekraczać
12000 kg
9000 kg
6000 kg
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 40˚ nie może przekraczać
12000 kg
9000 kg
6000 kg
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 50˚ nie może przekraczać
12000 kg
9000 kg
6000 kg
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 65˚ nie może przekraczać
12000 kg
9000 kg
6000 kg
nie wolno podnosić

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego
6 t
8,4 t
12 t
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego
6t
8,4 t
12 t
odpowiedz a i b jest prawidłowa

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego
7t
8,4 t
12 t
wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej
RYS. 1
RYS. 2
RYS. 3
RYS. 4

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej
RYS. 1
RYS. 2
RYS. 3
RYS. 4

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych
RYS. 1
RYS. 2
RYS. 3
RYS. 4

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości
RYS. 1
RYS. 2
RYS. 3
RYS. 4

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych
RYS. 1
RYS. 2
RYS. 3
RYS. 4

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej
RYS. 1 i RYS. 2
RYS. 2 i RYS. 3
RYS. 3 i RYS 4
RYS. 4 i RYS 1

Na zdjęciu poniżej symbol α oznacza
kat rozwarcia cięgien zawiesia
maksymalny kat wierzchołkowy
wartość określająca udźwig zawiesia
DOR zawiesia

Na zdjęciu poniżej symbol β oznacza
długość zawiesia
kąt odchylenia cięgien od pionu
zawiesie łańcuchowe dwucięgnowe
wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku
udźwig zawiesia nie może być mniejszy od masy podnoszonego ładunku
długość zawiesia musi zapewnić aby kąt rozwarcia zawiesia nie był większy niż 120°
zawiesie musi posiadać czytelna cechę znamionowa
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe